HISTORIE

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové slaví 50. výročí založení

Počátkem 60. let minulého století byla situace ve farmaceutickém vysokém školství v bývalém Československo nevyhovující. Jediná celostátní fakulta v Bratislavě nemohla uspokojit tehdejší poptávku a potřeby farmaceutů. Čím dál častěji se ozývaly hlasy připomínající nutnost vzniku nového vzdělávacího ústavu pro farmaceuty pro české země. Začalo se tedy s hledáním vhodného místa. V úvahu připadala města Olomouc, Jihlava, Opava a Brno. Díky vstřícnosti a pomoci regionu byla nakonec nová Farmaceutická fakulta založena 1. září 1969 v Hradci Králové. Spolu s Lékařskou fakultou tvoří po Praze druhé centrum Univerzity Karlovy. Velkou zásluhu na založení fakulty měl, kromě jiných, prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., který se také stal jejím prvním děkanem. Oficiální slavnostní otevření nové Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy spojené s imatrikulací prvních 51 studentů se uskutečnilo dne 24. ledna 1970.

Krátký film k 50. výročí Farmaceutické fakulty UK (vytvořil prof. Jaroslav Dršata)

Výuka zpočátku na fakultě probíhala v improvizovaných podmínkách na šestnácti místech ve městě. Díky nadšení učitelů i žáků se tyto problémy dařilo překonat. V roce 1972 získala Farmaceutická fakulta svou první budovu v ulici Akademika Heyrovského. V témže roce se také začalo s budováním Zahrady léčivých rostlin a dalšími účelovými zařízeními fakulty. Sedmdesátá léta byla dobou horečného budování a zlepšování pracovních i učebních podmínek. Fakulta plnila všechny pedagogicko-vědecké aktivity příslušné vysoké škole, organizovala rigorózní a aspirantská řízení, úspěšně obhajovala výzkumné úkoly, prezentovala se odbornými publikacemi a učebními texty.

V roce 1980 byla otevřena druhá stálá budova fakulty v ulici Akademika Heyrovského. I přes nepřízeň politického klimatu se v 80. letech podařilo uzavřít první mezinárodní dohody o spolupráci, zejména s univerzitami ze severských států. Rok 1989 znamenal pro fakultu novou etapu vývoje založenou na změně výukových programů a organizační struktury. Do roku 1989/1990 byla výuka na fakultě směrovaná na všeobecnou farmacii, klinickou farmacii a technologickou farmacii. Od roku 1990 je studium pětileté, nediferencované s možností specializace. Ve školním roce 1994/1995 začala na fakultě probíhat výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce.

Od založení Farmaceutické fakulty stálo v jejím čele 7 děkanů:

  • 1969 - 1990: prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
  • 1990 - 1994: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
  • 1994 - 1997: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
  • 1997 - 2000: prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
  • 2000 - 2006: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
  • 2006 - 2014: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
  • 2014 - dosud: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

V roce 2015 byl v prostoru u Fakultní nemocnice slavnostně otevřen kampus Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, kde se v moderních podmínkách vzdělávají studenti Farmaceutické a Lékařské fakulty.

První objekt pro výuku a výzkumné aktivity První budova kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Dnes je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové významnou, dynamicky se rozvíjející vzdělávací institucí evropského formátu. V současné době zde studuje 1 397 prezenčních studentů ve studijních programech Farmacie a Zdravotnická bioanalytika a 148 doktorandů v devíti doktorských studijních oborech.

Nedílnou součástí programu fakulty je vědecko-výzkumná činnost ve farmaceutických vědních oborech a v oborech s farmacií souvisejících. Vědecké týmy se na fakultě zabývají všemi aspekty vývoje a výzkumu léčiv počínaje jejich chemickou syntézou či izolací z přírodních materiálů, analytickým hodnocením jejich čistoty a složení, studiem jejich účinků a osudu v organismu až po jejich racionální užití v klinické praxi. Akademičtí pracovníci fakulty řeší řadu významných vědeckých grantů a projektů, včetně dvou prestižních Evropských projektů Horizon 2020 či velkých projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Farmaceutická fakulta je otevřená i zájemcům z řad veřejnosti. Mohou zde studovat zájmový specializační program Léčivé rostliny nebo navštěvovat přednášky Univerzity třetího věku.

Součástí fakulty je Zahrada léčivých rostlin, která neslouží jen studentům a výzkumným účelům, ale je otevřena veřejnosti a každý zájemce si tu může na ploše 2,5 ha projít Naučnou stezku farmacie. Zahradu najdete uprostřed Hradce Králové v ulici Botanická.

Fakulta se také může pochlubit Českým farmaceutickým muzeem, které jako samostatná organizační složka letos oslaví čtvrt století existence. Sídlí v nedávno zrekonstruovaném Hospitálu Kuks u Dvora Králové nad Labem, kde můžete od dubna do konce října navštívit dvě stálé expozice s názvy Kouzlo apatyky a Z apatyky do fabriky.

Farmaceutická fakulta si ve zdravotnickém terénu za padesát let své existence vydobyla velmi dobré renomé jak v oblasti pedagogické, tak i vědeckovýzkumné. Rok 2019 bude ve znamení oslav 50. výročí založení fakulty, setkání učitelů s absolventy a diskusí zaměřenou především na budoucnost farmacie v České republice.


Děkujeme za podporu

Zentiva
Agcom Anamet Autocont AV media Centrum a Medicentrum Krpálek Mělník DELL Dr. Muller Pharma Edenred Eramont Kastt Kooperativa Labicom Nikon Teva Waters