Zpráva ze závěrečné konference: Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie

28.06.2024

banner.jpg

20. června 2024 proběhla ve velké aule kampusu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Závěrečná konference projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) pod názvem „Možnosti interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v péči o geriatrické nemocné“.

1.jpg

Tato konference slavnostně uzavřela pilotní fázi interdisciplinárního vzdělávacího cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, jehož moduly zájemci navštěvovali měsíčně v období 04/2023 – 04/2024 v krásném prostředí Zahrady léčivých rostlin FaF UK. Akcí se účastnili kliničtí farmaceuti, lékárníci, praktičtí lékaři a geriatři, a to s cílem získat nové poznatky („upskilling“) v oblasti signálních lékových revizí u komplexních geriatrických nemocných. Nově připravený kurz byl dne 24. 4. 2024 schválen Radou pro vnitřní hodnocení UK jako  kurz vedoucí k zisku mikrocertifikátu („micro-credentials“) na UK, a od října 2024 bude dále školen a otevřen k účasti lékařům, farmaceutům i dalším zdravotnickým pracovníkům s cílem rychleji šířit do farmaceutické i lékařské komunity základy specifických přístupů v racionální geriatrické farmakoterapii (pozn. farmaceutům umožňuje tento kurz splnění teoretické části vzdělávacího programu, který je cílen na získání kompetencí v oblasti signálních lékových revizí v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory; za praktický výcvik jsou odpovědná pracoviště klinické farmacie).

Závěrečná konference projektu Transformace pro VŠ na UK byla pro posílení interdisciplinární spolupráce organizována ve spolupráci 3 subjektů, a to Univerzitního centra klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK (UCKF FaF UK), České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP (ČGGS ČLS JEP) a Společnosti všeobecného praktického lékařství ČLS JEP (SVL ČLS JEP). K velmi kvalitnímu obsahu odborného programu přispěli i výzkumníci výzkumného záměru 4 (VZ4) projektu NETPHARM (Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, 1. 3. 2024 – 29. 2. 2028). VZ4 tohoto projektu s názvem „Geriatric clinical pharmacy and new technologies for the individualization of drug schemes in older patients” se zaměřuje na nové principy individualizace lékových režimů u pacientů v různých stádiích geriatrické křehkosti a v různých stádiích kardio-hepato-renálního syndromu. K sekundárním cílům patří zintenzivnění vzájemné výzkumné spolupráce klinicko-farmaceutických pracovišť v ČR a posílení interdisciplinární spolupráce na domácí i mezinárodní úrovni.

2.jpg

Závěrečnou konferenci zahájil doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který vyzdvihl velký význam klinické farmacie i velký význam interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů a lékařů ve společném úsilí poskytovat nemocným co nejkvalitnější zdravotní péči. Pozdravil všechny přítomné farmaceuty, geriatry i praktické lékaře, kteří v běhu náročných červnových povinností přijeli na FaF UK z různých regionů ČR se zájmem o přednášená témata a se zájmem navázat nové možnosti spolupráce. Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. přestavila v krátké prezentaci cíle, dosavadní běh, výstupy i budoucí záměry projektu Transformace pro VŠ na UK a obsahovou odbornou náplň vzdělávacího cyklu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“. Představila i probíhající 25letou spolupráci klinické farmacie a geriatrie v oblasti vzdělávání a v interdisciplinárním výzkumu. Poděkovala také všem lektorům a účastníkům za společné pilotování nového vzdělávacího programu v proběhlém roce.

V následujících třech dopoledních sděleních vystoupily 3 vyzvané přednášející za 3 klinické obory – geriatrii, praktické lékařství a klinickou farmacii. Za geriatrii si připravila sdělení MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. (předsedkyně ČGGS ČLS JEP), za praktické lékaře MUDr. Astrid Matějková (členka Výboru SVL ČLS JEP) a za klinickou farmacii PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. (předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie – ČOSKF ČLS JEP). Vyzvaná vystoupení vynikajícím způsobem shrnula náplně a poslání všech výše uvedených oborů, jejich současný stav a rozvoj v ČR, výzvy a priority pro budoucí léta a možnosti vzájemné spolupráce. To, že sdělení dopadla na úrodnou půdu, demonstrovalo mnoho dotazů v závěrečné diskusi, ale i skutečnost, že se řada kolegů-lékařů začala intenzivněji zajímat, jak by bylo možné navázat užší spolupráci s klinicko-farmaceutickými pracovišti v jejich regionu.

4.jpg

Po krátké přestávce pokračoval odpolední blok programu, který byl připraven za VZ4 projektu NETPHARM pod názvem „Geriatric clinical pharmacy and new technologies for the individualization of drug schemes in older patients”. V prezentacích se představili zahraniční experti projektu NETPHARM – VZ4, kteří současně reprezentovali spolupráci s významnými evropskými společnostmi. Za Evropskou geriatrickou společnost přednesl prezentaci prof. Graziano Onder z Itálie (Research Director of the European Union of Geriatric Medicine Society – EUGMS), dále vystoupili i prof. Lisa Pont z Austrálie (prezidentka ISPE – International Society of Pharmacoepideemilogy) a prof. Stephen Byrne (vedoucí Special Interest Group on Deprescribing ESCP – European Society of Clinical Pharmacy). Všechny 3 prezentace představily klíčová témata výzkumů daných společností, jejich priority pro současnou a budoucí interdisciplinární spolupráci a možnosti dalších mezinárodních projektů.

Závěrečná konference projektu Transformace pro VŠ na UK skončila výbornou atmosférou a šířícím se nadšením pro pokračující spolupráci jak v novém běhu vzdělávacích kurzů, tak v dalších praktických i výzkumných projektech. Odpoledne ještě pokračovalo jednáním lektorského týmu nad hodnocením pilotní fáze projektu a novým během vzdělávání v roce 2024 – 2025.

Děkujeme všem účastníkům za přízeň a budeme se těšit na setkání s dalšími zájemci o probíhající kurz ukončený mikrocertifikátem v říjnu 2024!

Za organizační tým FaF UK projektu Transformace pro VŠ na UK

  • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. (vedoucí týmu a odborný garant)
  • Ing. Tereza Holubová (manažerka projektu)
  • Lenka Stříbrná a Ivana Dvořáková (administrativní pracovnice projektu)

06_20_gerifarm-0406_20_gerifarm-1006_20_gerifarm-1206_20_gerifarm-1406_20_gerifarm-1606_20_gerifarm-1706_20_gerifarm-2006_20_gerifarm-2106_20_gerifarm-2606_20_gerifarm-2806_20_gerifarm-2906_20_gerifarm-3006_20_gerifarm-3106_20_gerifarm-3206_20_gerifarm-34

Prezentace k náhledu

Foto: Ing. Jan Škop

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS