Bulletin děkana – 8/2023

21.12.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Rohdovolte mi Vás naposledy v tomto kalendářním roce pozdravit prostřednictvím bulletinu děkana. Na úvod mi dovolte pogratulovat a poděkovat dvěma našim absolventům doktorského studia, jmenovitě PharmDr. Dianě Dimunové, Ph.D. a Mgr. Ondřeji Horáčkovi, Ph.D., za skvělou reprezentaci naší fakulty. Diana Dimunová získala za své mimořádné výsledky dosažené během doktorského studia Cenu Josefa Hlávky, Ondřej Horáček pak za řešení svého výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy obdržel Čestné uznání Grantové rady GA UK.

Dalšího velkého ocenění se dostalo prof. Františku Švecovi, který z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka převzal Cenu Františka Běhounka. Ta je udělována za významný příspěvek k propagaci a popularizaci daného vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Panu profesorovi moc gratuluji a děkuji za jeho činnost pro naši fakultu.

V projektové oblasti nám udělal velkou radost prof. Petr Pávek, jehož projekt Univerzitního výzkumného centra UNCE s názvem „Pokročilé modely, experimentální přístupy a bioinformatika ve farmakologickém výzkumu (ADVERSE)“ byl přijat k financování. Díky tomu bude v dalších 6 letech kromě 3 „seniorních“ pracovníků podpořeno více než 10 excelentních juniorních akademických a vědeckých pracovníků fakulty. O multidisciplinárním charakteru centra a jeho budoucího výzkumu hovoří celkem 6 zapojených kateder naší fakulty a dvou pracovišť Lékařské fakulty v Hradci Králové. V soutěži Grantové agentury České republiky tentokrát fakulta nebyla tak úspěšná, jak jsme byli v posledních letech zvyklí. Na fakultu putuje pouze jeden standardní projekt, a to projekt PharmDr. Lukáše Opálky, Ph.D. s názvem „Korneocytální lipidová obálka: mechanismy vazby lipidů na proteiny a regenerace bariéry u modelů ichtyózy“, kterému tímto moc děkuji a gratuluji k tomuto úspěchu!

Přelom listopadu a prosince je tradičně spojen se Sympoziem klinické farmacie René Macha, na jehož letošní jubilejní 25. ročník si našlo cestu bezmála 300 farmaceutů, lékařů a dalších odborníků nejen v oblasti klinické farmacie. Chtěl bych moc poděkovat všem organizátorům z Katedry sociální a klinické farmacie za skvělou propagaci naší fakulty a za přípravu tradičně velmi kvalitního a atraktivního odborného i společenského programu konference.

Na závěr bych chtěl všem zaměstnancům, studentům, absolventům a přátelům fakulty poděkovat za veškerou činnost ve prospěch fakulty a jejího rozvoje v roce 2023, popřát klidné a pohodové vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku. Studenty pak prosím, aby se během vánočních svátků nezapomněli věnovat přípravě na zápočty a zkoušky, a byli tak dobře připraveni na blížící se zkouškové období.

Těším se na další spolupráci v roce 2024.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS