Výjezdní konference projektu EFSA-CDN měla velmi pozitivní ohlas

29.09.2022

Ve dnech 26. – 27. 9. 2022 se uskutečnila výjezdní konference projektu s názvem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA-CDN).

Projekt EFSA-CDN se pomalu chýlí k finální fázi své realizace, a tak bylo načase zhodnotit jeho přínos, cíle a vize pro nadcházející období. Cílem projektu je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury vč. mezinárodní internacionalizace. Souhrnně bylo konstatováno, že se nadstandardně daří plnit vědeckovýzkumnou roli Farmaceutické fakulty s důrazem na excelentní interdisciplinární výzkum s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu.

f7f1f2f4f5f6f8f11

Místem konání výjezdní konference se tentokrát staly krásné prostory hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Úvodního slova se ujal děkan fakulty doc. Roh. Stěžejní informace k projektu podal prof. Šimůnek, který seznámil ostatní účastníky s hodnocením projektu, internacionalizací, strategickými partnerstvími, dalšími grantovými či projektovými možnostmi v návaznosti na výzkum fakulty, a především přítomné seznámil s aktuálním plněním výstupů projektu.

Mezi zmíněné klíčové informace patří např. publikační aktivity. V rámci projektu EFSA-CDN, který je ve své podstatě již cca v 95% své realizační fázi, se podařilo vykázat již celkem 221 odborných publikací z původně plánované cílové hodnoty 160, což hovoří o excelenci odborného týmu. Z celkového počtu je 169 publikací v prvním kvartilu Q1 dle WOS (z cílové hodnoty 120 publikací), a již 100 publikací je s IF>=5 (z původně plánované hodnoty 50). Zároveň bylo vykázáno 100 publikací se zahraničním spoluautorstvím (rovněž původně plánováno 50).

V rámci monitorovacího indikátoru mezinárodní patentové přihlášky (PCT), z cílové hodnoty 2, byla již na MŠMT vykázána PCT přihláška, International Application No. PCT/IB2019/059934. Z realizačního týmu EFSA-CDN jsou původci VP2 doc. Roh, spoluúčast VP1, prof. Pávek. PCT přihláška za VP3 (doc. Sklenářová a kol.) již byla na MŠMT rovněž podána, č. PCT/CZ2021/050031. Nyní tak již čekáme pouze na schválení plnění tohoto indikátoru ze strany Řídicího orgánu MŠMT.

V rámci indikátoru týkajícího se počtu účastí výzkumných týmů z ČR v zahraničních programech mezinárodní spolupráce byly doposud ze strany MŠMT schváleny 2 spolupráce z cílové hodnoty 3, a to projekt Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways (EDCMET) financovaný z rámcového programu Horizon 2020, a dále HepaMATRIX - Active 3D cell culture system for primary hepatocytes (EIT Health InnoStars RIS Innovation Call 2020). Na obou těchto evropských grantech z odborného týmu projektu EFSA-CDN participuje za FaF UK prof. Pávek a dr. Smutný, oba za VP1. Dále věříme, že nám MŠMT uzná další mezinárodní projekt, který získal finanční podporu v rámci cofundové výzvy ERA-NET EuroNanoMed III. "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” a v současné době je již ve fázi realizace. Projekt nese název „Pre-clinical development of an acylceramide nanostructured delivery system to rescue the skin barrier in patients with ichthyosis“, akronym „LIPARCI“, jehož partnerem je FaF UK v čele s prof. Vávrovou (VP2).

Pořízené core-facilities z projektu EFSA-CDN tvoří 16 klíčových přístrojů v hodnotě téměř cca 101,5 mil. Kč, díky nimž je možné těchto excelentních výsledků dosáhnout.

Své konkrétní výzkumné programy představili prof. Pávek, který má na starosti vedení odborného týmu VP1 zaměřeného na biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik, výzkumný program VP2 představila v zastoupení prof. Vávrová, jejíž tým se zabývá strukturními obměnami jako nástroje zvýšení bezpečnosti léčiv, a konečně prof. Nováková navázala tématem analytické vědy pro bezpečnější léčiva a nutraceutika, kterými se zabývá právě její výzkumná skupina VP3.

Mezi dalšími řečníky, kteří přispěli do diskuze a úvah v rámci nastavení chodu fakulty s dopadem na vědeckovýzkumné aktivity, v návaznosti na projekt EFSA-CDN, byli např. prof. Štaud, který seznámil přítomné s vědeckovýzkumnými aktivitami a transferem technologií. Prof. Nováková zmínila další možnosti zviditelnění fakulty, PR a marketingové aktivity pro rozšíření další spolupráce na mezinárodními poli. Dále byla řešena i ekonomika projektu a problematika veřejných zakázek.

Jako třešničkou na dortu bylo vystoupení Ing. Pavla Šebka, ředitele vývoje ve společnosti Zentiva, který přítomné seznámil s výzkumnými a rozvojovými aktivitami ve své společnosti, zaměřené především na problematiku generik a patentů.

Všem, kteří se fakultní výjezdní konference EFSA-CDN zúčastnili a přispěli svými příspěvky do diskuze, patří velké poděkování!

Text a foto: Ing. Martin Hubáček

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS