Historicky první setkání se zástupci Fakultních škol FaF UK

28.04.2022

Dne 26. 4. 2022 proběhlo „Setkání se zástupci našich Fakultních škol (FŠ)”, jehož cílem bylo seznámit s prostředím, vybavením, možnostmi studia a jeho prostřednictvím atrahovat jejich svěřence ke studiu. Jedná se o jeden z prvků projektu, jak navýšit počet kvalitních zájemců o studium na naší fakultě.

V rámci programu pan děkan doc. Roh seznámil ředitele, výchovné a kariérní poradce z FŠ se zájmem o spolupráci s FŠ a vyhlídkami stavby budoucího Kampusu, věnoval čas neformální diskusi týkající se projektu Fakultní školy. Paní proděkanka prof. Nováková formou prezentace detailně seznámila účastníky s fakultou, podmínkami přijetí středoškoláků ke studiu, s jeho náplní a mnoha dalšími důležitými informacemi. Doc. Hronek vysvětlil koncepci projektu FŠ, možnosti spolupráce a představil nový návrh tzv. „Cyklus vzájemné podpory a prospěšnosti“, který v sobě zahrnuje prvky jak atrahovat studenty z FŠ, které může začít již od žáků základních škol a s vizí jejich budoucího studia u nás. Prvek, který může prospektivně napomoci zvýšené informovanosti a tím i zájmu o studium na naší fakultě a k zajištění prosperity budoucích absolventů. Proběhla bohatá a plodná vzájemná diskuse s přijetím návrhu.

Cyklus vzájemné podpory a prospěšnosti

Součástí programu byla exkurze po fakultě na vybraných pracovištích (KSKF, KBLV, KOBCH, KACH, KFT, ZLR). Děkujeme všem, kteří se toho ujali (doc. Rohovi, prof. Novákové, prof. Vávrové, doc. Malému, Dr. Holasovi, Mgr. Smékalové, Ing. Chlebkové, Dr. Hulcové). Ředitelé, výchovní a kariérní poradci z FŠ ocenili to, co viděli a dozvěděli se o naší fakultě s tím, že rádi získané informace předají svým svěřencům. Zároveň byly domluveny konkrétní body vzájemně prospěšné spolupráce.

f1f2f3f4f6f5

Velké poděkování všem, kteří velkou měrou pomohli k realizaci tohoto setkání, a to kolegiu děkana, paní tajemnici, paní Jeřábkové, Ing. Toufarové a Ing. Markovi.

Text: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., zmocněnec pro propagaci fakulty
Foto: Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS