Návštěva hostujících profesorů z Austrálie a Kanady na Farmaceutické fakultě UK

01.12.2022

Foto

Díky univerzitnímu projektu Strategická partnerství navštívili Českou republiku, Univerzitu Karlovu a Farmaceutickou fakultu UK ve dnech 17. - 26. října 2022 dva excelentní profesoři ze zahraničí, prof. Lisa G. Pont, Ph.D. z Macquaire University a University of Technology, Sydney v Austrálii a prof. Dr. Julio Flavio Fiore Jr., Ph.D. z McGill University v Kanadě.

Jako hostující profesoři byli pozváni jednak na Evropský kongres klinické farmacie ESCP 2022 a s ním spojené odborné akce a sympozia (ve dnech 18.- 21. 10. 2022), jednak na návštěvu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a na expertní konzultace se zahraničními studenty, kteří přijeli do ČR na týdenní vzdělávací program v rámci BIP ERASMUS programu Farmaceutické fakulty UK.

Představení prof. Lisy G. Pont, Ph.D.

prof. PontLisa Pont je klinická farmaceutka a profesorka farmacie a klinické farmacie na Graduate School of Health, Macquarie University a University of Technology Sydney (UTS) v Sydney v Austrálii. Stále aktivně klinicky pracuje na několik hodin týdně ve Westmead Hospital, jedné z největších australských nemocnic, kde si udržuje kontakt s klinickou praxí. Je členkou akademické rady univerzit a zároveň odpovědnou akademickou referentkou pro studium a výuku v rámci oboru farmacie. Zaměřuje se na aplikovaný výzkum v klinické farmacii, zlepšování kvality a bezpečnosti užití léků v rámci zdravotnických systémů a na nové přístupy v klinické farmacii a farmakoepidemiologii, které je možné aplikovat ve vědecké práci i klinické výuce.

Během své kariéry získala prof. Pont 8,5 milionu dolarů v grantových výzvách na projekty zlepšující racionální farmakoterapii, bezpečnost a kvalitu užití léků, které podporovaly rozvoj klinické farmacie. Byla v letech 2016–2018 držitelkou stipendia NHMRC TRIP v oblasti využití dat ke zlepšení kvality užití léků v dlouhodobé geriatrické péči a věnovala se konzultační činnosti pro australskou komisi pro hodnocení bezpečnosti a kvality farmakoterapie (agentura Ministerstva zdravotnictví pod názvem National E-Health Transition Agency, nyní známá jako Australian Digital Health Agency). Pracovala i pro Farmaceutickou australskou společnost a Světovou zdravotnickou organizaci. Profesorka Pont působila v řadě národních a mezinárodních odborných rad a poradních sborů, spolupracovala se Světovou zdravotnickou organizaci v mezinárodním týmu odpovědném za hodnocení racionality farmakoterapie. V roce 2016 se stala vyzvaným expertem v účasti na „Global Patient Safety Challenge on Medication Safety“, odborné mezinárodní akci, která se konala v Ženevě. Lisa je členkou a nově viceprezidentkou Mezinárodní společnosti pro farmakoepidemiologii - International Society of Pharmacoepidemiology (ISPE). Výzkumná činnost prof. Pont byla oceněna řadou národních cen, včetně 2 cen National Pharmaceutical Society “Medicine wise“ and „Quality Use of Medicines“ (2014 a 2016). V roce 2018 získala od Farmaceutické společnosti medaili za zásluhy, která je jedním z nejvyšších národních ocenění v australské farmacii.

Představení prof. Julio Flavio Fiore Jr., MD., Ph.D.

prof. FioreJulio F. Fiore Jr. je profesorem na McGill Universitě v Kanadě, kde vede mezinárodně uznávaný výzkumný program zaměřený na zlepšování výsledků léčby u pacientů v akutní a postakutní péči. Jeho akademická dráha začala na prestižních akademických institucích v Brazílii (Federal University of Sao Paulo), pokračovala během PhD studia v Austrálii (Melbourne University) a jako akademický pracovník po dokončení PhD studia nastoupil na McGill Universitu v Kanadě.

Jeho výzkumný program se zaměřuje zejména na:

  • snížení negativních dopadů spojených s nevhodně nastavenými farmakologickými a nefarmakologickými strategiemi po chirurgickými výkonech, zejména spojenými s nevhodným předepisováním analgetik a nedostatečným poskytováním fyzioterapeutických intervencí,
  • na srovnání účinnosti nefarmakologických a farmakoterapeutických postupů,
  • na dopad poskytovaných strategií na kvalitu péče.

Prof. Fiore rozsáhle publikuje v těchto oblastech a je expertem na systematické literární rešerše a metaanalýzy studií. Jeho dosud nejvýznamnější publikace byla otištěna v minulém roce v časopise Lancet a je věnována nevhodnému užití opioidů v akutní a postakutní péči. Prof. Fiore přednáší na kongresech po celém světě a získal řadu ocenění. Podílel se na vývoji mnoha směrnic pro perioperační péči a získal značné grantové prostředky na realizaci svého výzkumného programu a rozvoj svého výzkumného týmu. V současné době řídí McGill’s Surgical Scientist Program a magisterský program ve výzkumu účinnosti a bezpečnosti akutních a postakutních klinických intervencí.

Detailní program návštěvy hostujících profesorů na Univerzitě Karlově

Po příletu do Prahy 17. října 2022 byli experti pozváni následující den, 18. října 2022, do historické budovy Karolina v centru Prahy. Zde se zúčastnili celodenního intenzivního workshopu pod názvem „Masterclass“ zaměřeného na „Applications of mixed methods research in deprescribing“. Kurz byl veden Dr. Cathalem Cadoganem a Dr. Juliette O’Connell z Trinity College v Dublinu, experty Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP). Ve večerních hodinách se prof. Pont a prof. Fiore připojili k odbornému programu svými půlhodinovými prezentacemi pro účastníky tohoto kurzu a účastníky BIP ERASMUS programu. V odborných sděleních detailně představili své univerzity, pracoviště, výzkumné skupiny, zpracovávané granty, výzkumná témata publikovaných a nyní běžící prací. Večer se oba experti v Malé aule Karolina zúčastnili slavnostní zahajovací přednášky ESCP kongresu vedené švédskou expertkou z neziskové organizace „Age Platform Europe“, prof. Barbro Westerholm, která byla zaměřena na „Stárnutí populace v Evropě a programům politických evropských a mezinárodních organizací, orientujících se na řešení problémů ve zdravotně-sociálních systémech související s tímto fenoménem“. Po slavnostní přednášce následovala večerní recepce v prostorách Karolina.

Fotografie z Masterclass v Malé aule Karolina v Praze, 18. 10. 2022. Přednášky hostujících profesorů pro zahraniční a domácí mladé výzkumníky o výzkumných aktivitách na jejich Univerzitách v Austrálii a Kanadě.

f1f4f6f7f8f2

Oba zahraniční profesoři se také zúčastnili 50. výročního kongresu ESCP – Evropské společnosti pro klinickou farmacii, který se konal v České republice v Praze, v termínu 19.-21. 10. 2022. První den kongresu byli účastni slavnostnímu zahájení (na fotografii 1-2 níže doc. Fialová – Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK a doc. Roh – děkan Farmaceutické fakulty UK). Byli přítomni i předávání slavnostních ocenění za rozvoj klinické farmacie (na fotografii 3-4 níže PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP, prof. Ludmila Kameníková, doc. Fialová a prof. Šimůnek - proděkan pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj Farmaceutické fakulty UK). Byli zvanými hosty řady výzkumných a klinických bloků během kongresu a aktivně se účastnili plenárních přednášek i diskusních bloků.

f21f22f23f24

V odpoledních hodinách dne 19. 10. 2022 se zahraniční profesoři připojili k programu národních afiliovaných sympózií organizovaných během kongresu ESCP v Praze. Jejich cílem bylo představit evropské odborné veřejnosti úspěchy klinické farmacie, které vedly k získání hrazených výkonů klinických farmaceutů v ambulantní a akutní péči (tyto výkony byly prosazeny Českou odbornou společností klinické farmacie). K připomenutí těchto úspěchů bylo ve spolupráci se zástupci zemí střední a východní Evropy (Slovenska, Polska, Chorvatska) a Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče ve Štrasburku zorganizováno první odpolední přednáškové a diskusní Sympozium za účasti více než 100 účastníků z různých evropských zemí včetně České republiky, které se věnovalo právě možnostem rozvoje klinické farmacie ve střední a východní Evropě. Další odborné Sympozium organizované později odpoledne bylo věnováno „Péči farmaceutů a klinických farmaceutů o geriatrické nemocné v různých prostředích zdravotní péče v České republice“, vedené doc. Fialovou za účasti zástupců České geriatrické a gerontologické společnosti a praktikujících klinických farmaceutů. Geriatři a kliničtí farmaceuti představovali aktivity ve vzájemné spolupráci a péči o seniory v racionální farmakoterapii v různých prostředích zdravotní péče, zejména v akutní péči, v ambulancích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné i paliativní péči. Experti se seznámili s největšími úspěchy české klinické farmacie a aktivně se zapojovali do panelových diskusí s domácími i zahraničními účastníky obou Sympozií.

f31f32f33f34f35f36

Druhý den kongresu, 20. 10. 2022, prof. Fiore z McGill University odprezentoval přednášku týkající se racionálního užití opioidů a zneužívání těchto léčiv v USA a Kanadě. V odpoledních hodinách probíhala opět dvě odborná Sympozia, kterých se oba experti účastnili jako diskutující odborníci v panelech. Tato Sympozia představila významné výzkumné aktivity a výsledky analýz, které byly prováděny ve dvou prestižních evropských projektech pod názvem I-CARE4OLD H2020 (2021-2025) a EuroAgeism H2020 (2017-2022), financovaných z programů Horizont 2020, jichž se Česká republika účastnila a účastní (a to výzkumný tým doc. Fialové pod názvem „Ageing, Polypharmacy and Changes in the Therapeutic Value of Drugs in the AgeD). Hlavními přednášejícími v těchto Sympoziích byli experti projektu I-CARE4OLD H2020, např. prof. Harriet Finne-Soveri z Finska, prof. Rosa Liperoti z Itálie a prof. Davide Vetrano ze Švédska, dále za projekt EuroAgeism H2020 prof. Angela Kydd (UK), prof. Betul Okuyan (Turecko), dr. Tadić, Ph.D. (Srbsko), doc. Maja Ortner Hadžiabdić, (Chorvatsko), PharmDr. Anna Lukačišinová, Ph.D. a doc. Daniela Fialová (ČR). Afiliovaná Sympozia ESCP kongresu měla velký odborný ohlas a byla organizována primárně pro účastníky evropského BIP programu, zúčastnilo se jich ale i mnoho kolegů z ČR a evropských zemí.

f1f2f3f4f5f6f7f8f9

Poslední den kongresu, 21. 10. 2022, se oba zahraniční profesoři účastnili závěrečné panelové diskuze se zástupci evropských a mezinárodních politických organizací nad potřebou rozvoje klinické farmacie v různých prostředích zdravotní péče v různých zemích Evropy, a to zejména se zástupci SZO - Světové zdravotnické organizace (prof. Mateo Cesari), Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdrav. péče (Dr. Francois-Xavier a Dr. Silvia Ravella), Age Platform Europe a projektu EuroAgeism H2020 (prof. Barbro Westerholm a prof. Angela Kydd) a byli přítomni slavnostnímu zakončení kongresu.

V podvečerních hodinách oba experti odprezentovali excelentní půlhodinovou přednášku nad metodikou přípravy výzkumných grantových návrhů pro účastníky BIP ERASMUS programu. Jednalo se o odborné přednášky na téma: „How to design and plan BIP ERASMUS international study in the area of deprescribing". V přednášce se každý ze svého pohledu zaměřil na vysvětlení procesu, jak postupovat při tvorbě metodiky pro multicentrické mezinárodní studie a jaký metodický postup zvolit pro vzájemnou mezinárodní spolupráci postgraduálních studentů účastnících se BIP ERASMUS programu FaF UK v ČR. Po expertních přednáškách následovala velmi zajímavá diskuse, kde se probírala volba tématu a metodiky při tvorbě projektu v mezinárodní spolupráci.

f1f2f3

V sobotu 22. 10. 2022 probíhal meeting se zahraničními studenty již mimo kongresové sály, a to v překrásné historické budově Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Zde bylo v 10 hodin zahájeno setkání se studenty a jejich školiteli BIP ERASMUS programu nad dokončením návrhů mezinárodní studie, které se budou účastnit postgraduální studenti z 10 Univerzit v 9 evropských zemích (Chorvatsko, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko, Turecko a Velká Británie), účastnících se BIP programu organizovaného v ČR. V rámci diskusního panelu dali experti mladým výzkumníkům velmi cenné rady a doporučení. Mladí výzkumníci poté dopracovali první návrh výzkumného grantového projektu a předvedli před experty prezentaci studie, na jejíž realizaci se budou podílet v následujících měsících.

f1f3f2f5f4f6

V neděli 23. 10. 2022 strávili experti volný den prohlídkami památek v Praze a odpolední prohlídkou Pardubic, kde se prošli po historickém centru. V pondělí 24. 10. 2022 začala jejich první oficiální návštěva Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Zde měli naplánovanou řadu jednání a networkingových aktivit. Ve velké posluchárně B přednesli oba experti přednášky o svých zemích, univerzitách a možnostech studia v Austrálii a Kanadě pro pregraduální studenty Farmaceutické fakulty UK. Studenti byli jejich přednáškami nadšeni a v následné diskusi o studiu a možnostech práce farmaceutů v Austrálii a Kanadě intenzivně s odborníky debatovali.

f3f2f1

V koridoru fakulty oba profesoři podpořili zakoupením sladkého pečiva osvětovou kampaň Spolku českých studentů farmacie (SČSF) „Let’s Wear Pink“ v rámci „Breast Cancer Awarness Day“. Následně navštívili historické centrum města Hradce Králové, Velké náměstí, Jiráskovy sady a Bílou věž. Následovala pracovní večeře s panem děkanem doc. Jaroslavem Rohem a paní proděkankou pro vnější a mezinárodní vztahy prof. Lucií Novákovou. Zde se také hojně diskutovalo o zkušenostech z jednotlivých univerzit a možnostech budoucí spolupráce ve výuce, výzkumu i klinické praxi.

f1f2

V úterý 25. 10. 2022 pokračovala návštěva hostujících profesorů dalším odborně nabitým programem. Ráno se uskutečnila schůzka s vedením fakulty, kde oba zahraniční profesoři odprezentovali odborná sdělení o jejich výzkumu, pracovištích, výzkumných zájmech a hlavních výzkumných publikacích a současných aktivních grantech. Následovala diskuse o možnostech budoucí vědecké spolupráce, o partnerství výzkumných týmů a univerzit. Před další schůzkou oba experti navštívili Zahradu léčivých rostlin a tropický skleník, kde je provedla vedoucí Zahrady Ing. Chlebková. Hosté byli prohlídkou velmi nadšení, protože podobná pracoviště v jejich zemích na farmaceutických fakultách neexistují a nepodílí se na praktické výuce (farmakognosie, botaniky) a na aplikovaném i základním výzkumu. V 10:00 hodin byl zorganizován hybridní meeting s doktorandy, postdoky a pregraduálními studenty zapojenými ve výzkumné skupině doc. Fialové „Stárnutí, polyfarmakoterapie a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“. Vybraní postgraduální studenti a postdoci představili expertům své výzkumné práce a byli dále diskutovány možnosti vzájemné budoucí spolupráce. Pozvaní profesoři velmi ocenili vysokou kvalitu prezentací postdoc pracovníků i studentů výzkumné skupiny.

f1f2

Oba profesoři také navštívili budovu kampusu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a byli seznámeni s budováním dalších částí nového kampusu v programu Mephared II. V kampusu se jim velmi líbila hlavní přednášková aula, laboratoře a lékárenský trenažér. Poté je čekala prohlídka Hospitálu Kuks a Českého farmaceutického muzea. Z Kuksu jejich cesta pokračovala do Kutné Hory, kde navštívili Chrám sv. Barbory a prohlédli si historickou část města při západu slunce.

Oba zahraniční kolegové byli návštěvou Univerzity Karlovy a Farmaceutické fakulty UK nadšení a zaslali ihned po příletu do svých zemí děkovné e-maily. V současné době s nimi pokračuje spolupráce jak na mezinárodní studii v rámci BIP ERASMUS programu, tak příprava žádosti v expertním výzkumu v grantové výzvě Operačního program J. A. Komenského „Špičkový výzkum“. Návštěva těchto expertů, zajištěná díky financování z programu Strategických partnerství UK, tedy již nyní přináší první plody vzájemné spolupráce.

Text: Ing. Andrea Vokálová (doplnila doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.)
Fotografie: Rudolf Kovář, Ing. Andrea Vokálová,
Andrea Pezzillo

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS