Lékové informační centrum v roce 2021

18.01.2022

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK v HK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), je druhé nejstarší a jediné univerzitní centrum tohoto druhu v České republice. Rok 2021 byl i v souvislosti s pokračující pandemií COVID-19 plný výzev. Celkem bylo, stejně jako v loňském roce, formálně řešeno 30 lékových dotazů od tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti, přičemž několik dotazů se týkalo léčiv a onemocnění COVID-19 včetně vakcinační problematiky.

Řešené dotazy v roce 2021 potvrdily, že spektrum dotazované problematiky zahrnuje již dříve pozorovaný trend, a to zejména polékové nežádoucích účinky, posouzení vhodnosti léčiv v konkrétních indikacích a lékové interakce u polymorbidních pacientů. Demonstruje to hned šest lékových dotazů zaslaných lékaři z FNHK. Zajímavý dotaz poukazující mimo jiné na potenciálně významnou roli klinického farmaceuta v péči o pacienta po bariatrické operaci žaludku se týkal suplementace a výběru vhodného přípravku s obsahem mikronutrientů. Další lékové dotazy zaslané od lékařů se často dotýkaly spektra léčiv používaných u revmatologických nebo onkologických pacientů. Z oblasti komplementární a alternativní medicíny byl do LIC zaslán pikantní dotaz stran rizik podomácku vyrobené reveňové šťávy. Jinou zajímavostí byl dotaz zaměřený na exkreci antirevmatických léčiv do spermatu. Není překvapením, že tento typ dotazu nebylo snadné zpracovat. Bohužel ani přes názory expertů z oboru farmakologie a dotazováním dvou farmaceutických firem nebylo možné vnést světlo do dané problematiky, neboť není zkoumána v rámci preklinických a klinických studií či postmarketingového sledování léčivých přípravků.

Většina lékových dotazů si vyžádala několikahodinovou přípravu odpovědi za pomocí rešerší mnoha odborných informačních zdrojů. Pouze jeden dotaz bylo nutné řešit v režimu urgentní odpovědi do 24 hodin. Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno především přístupem k rozsáhlému fondu tištěných a elektronických odborných informačních zdrojů, kterými FAF UK v HK disponuje. V letošním roce bylo spektrum informačních zdrojů díky podpoře evropského strukturálního fondu ERDF II významně obohaceno o vybrané elektronické databáze z MedicinesComplete (Herbal Medicines, Stockley´s Drug Interactions, Herbal Drug Interactions, Kucer´s The Use of Antibiotics), které mohou využívat členové LIC stejně jako studenti a zaměstnanci FaF UK v HK.

Další předností LIC je, že lékové dotazy jsou vypracovávány standardním procesem za využití principů medicíny založené na důkazu, a díky vyškoleným členům LIC, kteří informace v informačních zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují je do požadovaných odpovědí. Na chodu LIC se během roku aktivně podílelo 16 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK v HK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru Klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, a klinické farmaceuty a klinického farmakologa z FNHK. Zároveň jsou některé dotazy konzultovány se specialisty z FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK v HK. Členská základna čítá i vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových pracích.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že rovněž v roce 2021 byla činnost LIC prezentována na odborných fórech. Za všechny hovoří vyzvaná účast na on-line konferenci Nordic Drug Information Meeting 2021. Tato konference byla organizována Uppsala Drug Information Centre ve spolupráci s dalšími LIC ve Švédsku. Mimo skandinávská LIC byla prezentována centra z Chorvatska, Německa, Ruska, Španělska, a právě ČR za LIC FaF UK v HK a FN HK. Již tradičně bylo LIC představeno formou posterového sdělení v rámci XXIII. sympozia klinické farmacie René Macha. Tentokrát byl demonstrován poster s názvem Analýza lékových interakcí v lékových dotazech LIC.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, jsou v LIC pořádány dvoudenní odborné stáže. Za uplynulý rok však nebyla kvůli nepříznivé epidemické situaci uspořádána žádná stáž. V roce 2022 bychom chtěli stáže obnovit a pozvat na ně všechny zájemce.

Lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. Zadávání dotazů je vhodné využít kontaktní formulář, který usnadní standardizaci zadávání a evidenci dotazů. Prosíme proto, aby všichni potenciální tazatelé zasílali co nejúplnější zadání a relevantní informace ohledně svého dotazu, respektive pacienta, a po obdržení odpovědi zasílali zpětnou vazbu, která pomáhá členům LIC v sebereflexi a často doplňuje závěry dotazu.

Děkujeme za přízeň všech tazatelů, za zajímavé dotazy a těšíme se na další spolupráci v roce 2022.

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS