Inaugurace nového děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

02.03.2022

Jaroslav RohV úterý 1. 3. 2022 proběhla za účasti j.m. prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy, inaugurace nového děkana Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. Jaroslav Roh se své funkce ujal již 1. 2. 2022 a vystřídal tak prof. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., který vedl Farmaceutickou fakultu po dvě funkční období, od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2022.

Slavnostní obřad proběhl za přítomnosti nejvyšších představitelů Univerzity Karlovy, členů vědecké rady FaF UK, představitelů spřátelených fakult a dalších vážených hostů. Pozvání přijali prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., dále prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové, prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor Univerzity Pardubice, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO Brno, prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, prof. PharmDr. Ján Klimas, Ph.D., MPH, děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv a další vzácní hosté.

Program zahájily tóny skladeb z pera skladatelů Mozarta, Haydna a Monteverdiho v podání smyčcového tria z Chocně.

Úvodního slova se ujal předseda akademického senátu doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Po uvítání všech přítomných hostů připomněl původ a význam slova inaugurace, jehož historie sahá až do dob starověkého Říma. Už tehdy se jednalo o symbolické přenášení síly na nově zvolené augury. Omluvil nepřítomnost předchozího děkana prof. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., který se z důvodu nemoci nemohl akce zúčastnit. Poté vyzdvihl důležitost funkce děkana pro život a fungování fakulty jako subjektu, i v rámci celé univerzity.

Rektorka UK, profesorka Milena Králíčková, se věnovala zejména plánům na rozvoj fakulty i univerzity. Zdůraznila důležitost provázané spolupráce. Univerzita Karlova je živým organismem, který může dobře fungovat, pouze pokud budou dobře pracovat všechny jeho součásti. Vyjádřila novému panu děkanovi podporu a důvěru, že se mu, mnohdy nelehké úkoly, podaří vždy vyřešit co nejlépe.

Poté proběhlo samotný akt inaugurace. Nový děkan Farmaceutické fakulty převzal insignie příslušící jeho úřadu z rukou rektorky Univerzity Karlovy.

1011131501020304313205

Doc. Roh ve svém projevu vyjádřil směr, kterým se jeho práce ve vedení fakulty bude ubírat. Vyzdvihl záměr více zviditelnit Farmaceutickou fakultu v očích veřejnosti, přilákat větší počet studentů jak magisterských, tak i bakalářských programů, podporovat mezinárodní spolupráci a zvyšovat prestiž fakulty jako špičkové vzdělávací a vědecké instituce v mezinárodním měřítku.

Po oficiálním projevu připojil pan děkan ještě svůj osobní příspěvek, ve kterém odsoudil dění na Ukrajině a vyjádřil maximální možnou podporu všem ukrajinským studentům, zaměstnancům i jejich rodinám. Zde si můžete přečíst celý inaugurační projev doc. Jaroslava Roha.

Program byl pak zakončen milou hudební tečkou.

Novému panu děkanovi děkujeme přejeme hodně úspěchů!

Text: Marcela Jeřábková, Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů
Foto: Farmaceutická fakulta UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS