Dvojnásobný úspěch výzkumníků z projektu STARSS pod vedením prof. Lucie Novákové

21.04.2022

Vědeckým pracovníkům výzkumného týmu prof. Lucie Novákové z Katedry analytické chemie se během dvou měsíců podařilo publikovat dvě experimentální práce v prestižním analytickém časopise Analytical Chemistry s IF 6,986, který spadá do prvního decilu v oblasti analytické chemie, a je sedmým nejlepším časopisem.

Schema 1Práce autorů K. Plachké, T. Gazárkové, J. Škopa, D. Guillarma, F. Švece a L. Novákové s názvem „Fast Optimization of Supercritical Fluid Chromatography–Mass Spectrometry Interfacing Using Prediction Equations“  (Anal. Chem, 2022, doi.org/10.1021/acs.analchem.2c00154) připravená ve spolupráci se zahraničním expertem z Univerzity v Ženevě (Švýcarsko), se zabývá vlivem složení přídavné kapaliny v ultra-vysoko účinné superkritické fluidní chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrií (UHPSFC-MS/MS). Právě složení přídavné kapaliny je jedním z důležitých parametrů, které ovlivňují odezvu hmotnostního spektrometru. Optimalizace jejího složení je proto nedílnou součástí vývoje UHPSFC-MS/MS metody. V publikované práci se na základě statistického zpracování dat z analýz obsáhlého setu vzorků měřených za různých chromatografických podmínek a odlišného složení přídavných kapalin podařilo definovat matematický model popisující závislosti mezi získanou MS odezvou, složením přídavné kapaliny a fyzikálně-chemickými vlastnostmi analytů. Aplikace tohoto modelu v praxi umožní výrazné zkrácení časové náročnosti optimalizačního procesu a nižší spotřebu organických rozpouštědel, čímž ještě více přispěje k ekologičnosti této chromatografické techniky.

Schema 2Druhou publikací, jejíž spoluautorkou je Dr. V. Pilařová, je práce „Simultaneous Determination of Vitamin D and Its Hydroxylated and Esterified Metabolites by Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry“ (Anal. Chem. 2022, 94, 7, 3065-3073, doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04016), která byla naměřena a sepsána v rámci výzkumného pobytu a dlouhodobé spolupráce s výzkumnou skupinou prof. C. Turner, Lund University (Švédsko). Práce popisuje vývoj UHPSFC-MS/MS metody pro analýzu vitaminu D a jeho klinicky významných metabolitů. Kromě analýzy aktivních forem vitaminu D a jeho hydroxylovaných metabolitů, se zaměřuje také na analýzu esterových forem vitaminu D, které mohou být v těle přítomny při příjmu vysokých dávek vitaminu D jako skladovací formy, či jako obrana těla před intoxikací. Analýza biologických vzorků extrahovaných pomocí kombinace proteinové precipitace a extrakce z kapaliny do kapaliny vůbec poprvé potvrdila přítomnost esterů vitaminu D v lidské plazmě.

Obě tyto práce vznikly za finanční podpory projektu STARSS, z jehož rozpočtu byl realizován nákup nejnovějších analytických přístrojů, a který umožnil získání zahraničních zkušeností postdoktorandů i postgraduálních studentů, stejně jako navázání významné dlouhodobé zahraniční spolupráce s výzkumnou skupinou v Lundu a pokračování dlouhodobé plodné spolupráce s výzkumnou skupinou z Univerzity v Ženevě.

Autorům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Autoři textu: Výzkumná skupina ACG
Autor grafiky: Ing. Jan Škop

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS