50. Evropský kongres klinické farmacie v Praze - ohlédnutí za prestižní mezinárodní akcí a úspěchy české klinické farmacie

04.11.2022

50. Evropský kongres klinické farmacie v Praze

Ve dnech 18. - 21. 10. 2022 proběhl v Praze v kongresovém hotelu Olšanka 50. Evropský kongres ESCP Evropské společnosti pro klinickou farmacii (European Society of Clinical Pharmacy) pod názvem „Polypharmacy and ageing - highly individualized, interprofessional, person-centred care“ („Polyfarmakoterapie a stárnutí - vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče“). Kongresu se zúčastnilo téměř 500 účastníků ze 48 zemí světa - z mimoevropských zemí přiletěli účastníci zejména z USA, Kanady, Brazílie, Thajska a dalších asijských zemí, Austrálie i některých afrických zemí.

Po slavnostní přednášce prof. Barbro Westerholm z Age Platform Europe o prioritách evropských politických organizací v prosazování racionální a kvalitu zvyšující péče o stárnoucí populaci a po slavnostním přípitku v prostorách Karolina večer dne 18. 10. 2022 proběhlo oficiální zahájení kongresu dne 19. 10. 2022 v kongresovém sále hotelu Olšanka, a to za přítomnosti významných čestných hostů z České republiky. Slavnostního zahájení se zúčastnili prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc. (dlouholetá vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ, Praha), Mgr. Irena Storová, MHA (ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha), PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. (předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP), PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP), PharmDr. Martina Maříková (vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ, Praha), doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové), prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. (děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně),  prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (proděkan pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj FaF UK), prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium FaF UK), prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (profesor Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK), prof. MUDr. Štěpán Svačina, Ph.D. (předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně) a prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP).

f1f2f4f3f5f6

Účastníky kongresu v úvodním projevu přivítal Prezident ESCP Prof. Derek Stewart. Ve svém krátkém vystoupení zdůraznil dominantní roli ESCP v rozvoji klinické farmacie v Evropě i na mezinárodním poli, zejména v oblasti inovací ve vzdělávání, vědě a klinické praxi. Pochválil současnou intenzivní spolupráci všech komisí ESCP, organizaci pravidelných webinářů, inovativní výzkumné projekty v klinické farmacii a kvalitní práci „Special Interest Groups“ (nových zájmových skupin v oblasti „Deprescribing“, „Mental Health“ a „Young ESCP“). Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D., prezidentka Evropského kongresu ESCP 2022 v Praze, poděkovala za dvouletou spolupráci všem členům Organizačního a Vědeckého výboru nad intenzivními přípravami kongresu a připomněla úspěchy české klinické farmacie od roku 2013, kdy byl naposled evropský kongres ESCP v Praze organizován, a to zejména: prosazení hrazených pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči díky úsilí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, rozvoj akreditovaných školících pracovišť klinické farmacie a významný pokrok v klinickém přípravě kolegů, kteří se připravují ke specializaci z oboru klinická farmacie, úspěchy ve vědecké oblasti v evropských projektech programů Horizont 2020 a významný posun v pregraduální výuce - zejména možnost nepovinné státní zkoušky z oboru Klinická farmacie, zavedení předmětů Klinická farmacie I a Klinická farmacie II pro kvalitnější směřování některých absolventů na pozice klinických farmaceutů v přípravě, ale i významnou snahu rozvíjet také péči lékárníků o pacienty v lékárnách. Po těchto shrnutích pozdravili účastníky v krátkých vystoupeních za odborné společnosti prof. MUDr. Štěpán Svačina, Ph.D. (předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně) a za oblast vzdělávání a výzkumu doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové). Obě vystoupení podtrhla podstatnou roli klinické farmacie a klinických farmaceutů v rozvoji nejen oboru klinická farmacie, ale i farmacie jako takové a v rozvoji interdisciplinární spolupráce s lékaři různých specializací v různých prostředích zdravotní péče.

f-2-1F-2-2F-2-3F-2-4F-2-5F-2-6

Během zahajovacího ceremoniálu byla předním osobnostem z Evropy i ČR za rozvoj oboru udělena významná evropská a národní ocenění. Ocenění „FESCP“- „Fellow of the ESCP“- obdrželi z rukou Prezidenta ESCP prof. Filippa Alves da Costa z Portugalska, prof. Stephane Steubart z Belgie a prof. Bart van den Bemt z Nizozemí. Ocenění České lékařské společnosti J.E. Purkyně byla udělena za významný přínos pro rozvoj obou klinická farmacie prof. RNDr. Ludmile Kameníkové, DrSc. (za celoživotní přínos k rozvoji předatestačního vzdělávání v oboru klinická farmacie v ČR), prof. RNDr. Jiřímu Vlčkovi, CSc. (za celoživotní přínos k rozvoji pregraduální výuky klinické farmacie, za podporu postgraduálního vzdělávání a podporu rozvoje bezpečné farmakoterapie a farmaceutické péče), prof. PharmDr. Tomáši Šimůnkovi, Ph.D. (za založení a podporu Univerzitního centra klinické farmacie (UCKF), za legislativní podporu oboru klinická farmacie a podporu rozvoje pregraduální výuky klinické farmacie), PharmDr. Janě Gregorové, Ph.D. (za prosazení hrazených výkonů klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, za významný přínos k rozvoji oboru a za rozvoj akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR), doc. PharmDr. Daniele Fialové, Ph.D. (za rozvoj UCKF, podporu pregraduální, předatestační i postgraduální výuky v oboru a rozvoj mezinárodních projektů v klinické farmacii) a PharmDr. Miladě Halačové, Ph.D. (za významné praktické projekty a politická jednání, která napomohla prosazení výkonů klinických farmaceutů v ambulantní péči a za podporu rozvoje akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR).

F-3-1F-3-2F-3-3F-3-5F-3-6F-3-7F-3-8F-3-9_F-3-10

Po slavnostním ceremoniálu následovaly první plenární přednášky prof. Ondera z Itálie- o nárůstu multimorbidity s demografickým stárnutím populace a o nových strategiích, jak diagnostikovat řetězení geriatrických syndromů a jak inovativními strategiemi stařecké polymorbiditě předcházet. Dále následovala přednáška Prof. Tobiase Dreischulta z Německa, který zdůraznil roli klinických farmaceutů v řešení rizik polyfarmakoterapie a v řešení multiinterakcí léčiv ve složitých násobných lékových režimech, zejména u seniorů s polymorbiditou a polyfarmakoterapií. Na výzkumných studiích poukázal nejen význam klinické erudice k provádění klinických intervencí, ale i význam kvalitní interdisciplinární spolupráce (a nutnost „behaviorální změny“) pro pozitivní dopad a skutečný přínos klinicko-farmaceutických služeb. Prof. Carmel Hughes z Irska v plenární přednášce zahajovacího dne shrnula veškerá úskalí, která provázejí klinicko-farmaceutický výzkum, jež vždy probíhal a bude probíhat v běžné klinické praxi a byl v posledních letech významně ochromen COVID-19 pandemií. Poukázala na nové snahy pro získávání kvalitnějších evidencí o správných postupech léčby právě na reálných geriatrických pacientech (zpravidla trpících multimorbiditou a polyfarmakoterapií) a budoucí výzvy klinicko-farmaceutického výzkumu obecně i v této specifické oblasti. Nad tématy stárnutí populace v Evropě a v dalších zemích světa, stařeckou křehkostí, specifikami volby a dávkování léků u různých onemocnění a syndromů v geriatrickém věku a nad novými evropskými klinickými a výzkumnými iniciativami, které probíhají v Evropě s cílem redukovat lékovou zátěž u vysoce rizikových skupin pacientů a optimalizovat léčbu, byly vedeny i další plenární přednášky, diskuse, workshopy a výzkumná sdělení, která zazněla během celého kongresu.

F-4-1F-4-2F-4-4F-4-5F-4-6F-4-7

Mezi velmi významné akce patřila v odpoledních hodinách dne 19. a 20. 10. 2022 také afiliovaná Sympozia, jejichž cílem bylo představit evropské veřejnosti úspěchy a cesty české klinické farmacie k hrazeným výkonům klinických farmaceutů. Sympozia druhého dne (20. 10. 2022) představila také významné výzkumné aktivity realizované ve dvou evropských projektech v programech Horizont 2020 pod názvem I-CARE4OLD H2020 (2021-2025) a EuroAgeism H2020 (2017-2022). Afiliovaná Sympozia byla organizována primárně pro účastníky evropského BIP programu, ale zúčastnilo se jich i mnoho kolegů z ČR a evropských zemí, zejména ze zemí střední a východní Evropy.

Dne 19. 10. 2022 proběhlo sympozium pod názvem „Legislativní cesty k zajištění plně hrazených pracovních pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči“ (afiliované Sympozium I.), ve kterém jako přednášející vystoupily PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D, a PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (předsedkyně obou klinicko-farmaceutických platforem ČR). Obě kolegyně shrnuly cesty a úspěchy, které vedly k prosazení specifické klinicko-farmaceutické péče v ČR a k získání hrazených výkonů klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči. V diskusním panelu zazněly příspěvky představitelů dalších odborných společností klinické farmacie ze zemí střední a východní Evropy- zejména ze Slovenska, Polska, Chorvatska a dále příspěvek zástupkyně Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a kvalitu zdravotní péče Evropské komise ve Štrasburku, Dr. Silvie Ravelly. Kolegové z blízkých zemí blahopřáli české klinické farmacii k dosaženým úspěchům a vyzvali k následování podobných cest i v dalších evropských zemích, kde výkony klinických farmaceutů dosud nejsou hrazeny.

F-5-0F-5-1F-5-2_F-5-4F-5-3F-5-5

2. národní symposium pod názvem „Péče o geriatrické pacienty v České republice a spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v různých prostředích zdravotní péče“ bylo uspořádáno ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností (ČGGS) za přítomnosti lékařů geriatrů a lékařů různých dalších lékařských specializací, zejména praktických lékařů, internistů a lékařů paliativní péče. Předsedkyně ČGGS MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. představila účastníkům současná úskalí péče o geriatrické pacienty v různých prostředích zdravotní péče v ČR a podpořila význam interdisciplinární spolupráce klinických farmaceutů, geriatrů a dalších lékařů při optimalizaci farmakoterapie u zpravidla komplexních geriatrických nemocných. Doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. v následujícím sdělení shrnula aktivity vzdělávací, výzkumné a klinické, které byly během posledních 20 let realizovány pro rozvoj klinické farmacie v geriatrii - a to zejména pravidelné postgraduální školící akce pro klinické farmaceuty, geriatry a lékaře jiných specializací, každoroční vystoupení v přednáškových blocích na internistických a geriatrických kongresech, práce na guidelinech v racionální geriatrické farmakoterapii- národních i mezinárodních, běžící evropské a národní projekty v ambulancích, v dlouhodobé ošetřovatelské péči i v akutní péči, a jednání s politickými organizacemi národními a mezinárodními ve prospěch rozvoje oboru. Poté zazněla střídavě vystoupení geriatrů, lékařů dalších specializací a klinických farmaceutů nad zkušenostmi z každodenní spolupráce v racionální geriatrické farmakoterapii ve třech prostředích zdravotní péče - v ambulancích, v léčebnách pro dlouhodobé nemocné a v paliativní péči. V těchto blocích se jako přednášející představili: MUDr. Astrid Matějková, Ph.D. (praktická lékařka a geriatrička ze Sdružení praktických lékařů), PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. (Ambulance klinického farmaceuta Nemocnice Na Homolce), Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče, FN Motol), PharmDr. Kateřina Langmaierová (klinický farmaceut v dlouhodobé ošetřovatelské péči v Ústí nad Labem), MUDr. Dana Hrnčiariková (paliativní lékař, FN Hradec Králové) a PharmDr. Jindřiška Voláková (paliativní klinický farmaceut, FN Olomouc). V diskusím panelu bylo zdůrazněno, že je třeba i v dalších prostředích zdravotní péče rozšířit služby klinických farmaceutů v ČR a pomoci budování kvalitních interdisciplinárních týmů v různých regionech v ČR i v Evropě. Celé sympozium podtrhlo významná specifika geriatrické péče a nutnost orientace klinických farmaceutů působících v geriatrii na tato specifika pro poskytování kvalifikované interdisciplinární geriatrické péče.

F-6-1F-6-2F-6-3F-6-4F-6-5F-6-6F-6-7F-6-8F-6-9F-6-10F-6-12F-6-11

Evropský kongres klinické farmacie 2022 v Praze se stal dalším odrazovým můstkem pro intenzivní rozvoj klinické farmacie v Evropě, zejména v oblasti hodnocení lékových režimů u pacientů s významným stupněm polymorbidity a polyfarmakoterapie. Nabitý odborný program byl zakončen 3. den – v pátek 21. 10. 2022 - politickou diskusí se zástupci významných evropských a mezinárodních politických organizací, kteří přislíbili pomoc při prosazování rozvoje klinické farmacie ve všech prostředích zdravotní péče a podporu při prosazování klinicko-farmaceutických služeb a hrazených výkonů klinických farmaceutů v dalších zemích. Závěrečné politické diskuse kongresu, vedené prof. Alpanou Mair (vedoucí evropských projektů zaměřených na polyfarmakoterapii pod názvem SIMPATHY a I-SIMPATHY), se zúčastnili zejména zástupci Světové zdravotnické organizace (prof. Mateo Cesari), Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péči Evropské rady (Dr. Francois-Lery Xavier) a zástupkyně Age Platform Europe (prof. Barbro Westerholm) a projektu EuroAgeism H2020 (prof. Angela Kydd). Podmínky v různých evropských zemích pro rozvoj oboru klinická farmacie a uplatnění klinických farmaceutů jsou různé, hrazené služby klinických farmaceutů však vždy vyžadují významný klinický trénink kolegů v klinických intervencích a rozvoj interdisciplinární spolupráce s lékaři - tyto dvě oblasti jsou základním pilířem pro další prosazování hrazených služeb klinických farmaceutů v dalších prostředích zdravotní péče.

f1f2f3f4f5f6

Poděkování za úsilí při organizaci a přípravě Evropského kongresu ESCP v Praze patří všem členům Organizačního a Vědeckého výboru kongresu, členům komisí ESCP, PCO: C-IN (zejména Anně Kondratenko a Pavlu Šušákovi), Prezidentovi ESCP prof. Dereku Stewartovi, mezinárodní kanceláři ESCP (Anitě de Smet a Edwinu van Aaltenovi), pomocným pracovníkům z Farmaceutické fakulty UK při realizaci afiliovaných sympozií (Ing. Andree Vokálové a Andree Pezillo), studentům FaF UK, kteří pomáhali zajistit zdárný průběh akce a celému personálu kongresového centra hotelu Olšanka, který perfektně zvládl organizaci kongresu v místě akce. Velké poděkování patří i sponzorům našeho evropského kongresu!

Poděkování sponzorům kongresu

Text: Organizing Committee of Prague 2022 ESCP congress
Fotografie: Rudolf Kovář, Andrea Pezillo, Andrea Vokálová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS