Realizace projektu EFSA-CDN na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové úspěšně pokračuje

30.11.2021

Dne 24. 11. 2021 byl na jednání vedoucích výzkumných programů VP 1-3 projektu EFSA-CDN (Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) projednán průběh realizace a plnění cílů a indikátorů tohoto projektu, který je jediným excelentním projektem v Královéhradeckém kraji, a který je finančně podporován MŠMT od r. 2018 v rámci OP VVV, výzvy Excelentní výzkum. Projekt EFSA-CDN si klade za cíl podpořit excelentní interdisciplinární výzkum na FaF UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu, a to v oblasti zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik.

Vedoucí výzkumných skupin tohoto projektu jsou prof. Pávek za výkumný program 1 Biologické vědy ve farmaceutickém výzkumu a vývoji léčiv a nutraceutik, dále prof. Pour za výzkumný program 2 Strukturní obměny jako nástroj zvýšení bezpečnosti léčiv a prof. L. Nováková, která je vedoucí výzkumného programu 3 s názvem Analytické vědy pro bezpečnější léčiva a nutraceutika. Dosavadní výsledky projektu dokladují úzkou spolupráci napříč jednotlivými vědecko-výzkumnými skupinami, což se efektivně projevuje ve zvýšení výzkumného potenciálu FaF UK a rozšiřující se mezinárodní spolupráci. V čele s garantem projektu prof. Solichem a podporou administrativního týmu bylo na jednání shrnuto plnění cílů a účelu tohoto největšího fakultního projektu, který právě vstupuje do poslední čtvrtiny své realizace. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé epidemiologické situaci je nyní ve hře – po schválení MŠMT jako řídicího orgánu OP VVV – i případné prodloužení realizace projektu EFSA-CDN do poloviny roku 2023.

Díky aktivnímu zapojení celého odborného týmu se daří výsledky projektu nadstandarně publikovat v odborné literatuře, přičemž v současné době bylo na MŠMT vykázáno již 152 publikací z cílové hodnoty 160, z toho je 66 publikací se zahraničním spoluautorstvím (původně jich bylo plánováno 50), 118 publikací je dle Impakt faktoru v 1. kvartilu daného vědního oboru dle databáze Web of Science, a celkem 58 publikací je s hodnotou IF >= 5. S jistotou již k dnešnímu dni víme, že množství a především kvalita odborných publikací bude výrazně převyšovat původně slíbené závazky vůči MŠMT, což jednoznačně dokazuje excelenci a výkonnost celého odborného týmu.

Rovněž se daří plnit indikátor mezinárodní patentové přihlášky, přičemž dosud na MŠMT byla vykázána 1 PCT přihláška, International Application No. PCT/IB2019/059934, mezi jejímiž původci jsou i řešitelé projektu EFSA-CDN doc. Roh a prof. Pávek. Další mezinárodní patentová přihláška je v řízení. Na MŠMT byly dosud vykázány 2 mezinárodní projekty typu „H2020“, a to projekt „Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways“ (EDCMET), a dále HepaMATRIX – „Active 3D cell culture system for primary hepatocytes“ (EIT Health InnoStars RIS Innovation Call 2020). Na řešení obou těchto mezinárodních grantů úzce spolupracuje prof. Pávek a dr. Smutný. Členové týmu EFSA-CDN průběžně usilují o další mezinárodní projekty.

Vedoucí představitelé projektu ale byli nuceni konstatovat, že z důvodu pandemie Covid-19 se nedaří plnit některé z účelů a dílčích cílů projektu do takové míry, jak bylo v projektu plánováno. Už více než 1,5 roku je silně omezena mezinárodní spolupráce, např. v rámci přípravy mezinárodních grantů a získávání dalších dotací, které by umožnily další mezioborovou spolupráci mezi klíčovými mezinárodními strategickými partnery. Projekt EFSA-CDN měl pro své řešitele naplánovány výjezdy na mezinárodní semináře, konference, stáže v zahraničí, či další setkání se strategickými partnery. Projekt rovněž umožňuje příjezd mezinárodních výzkumných pracovníků na FaF UK, kteří by předávali své vědecké zkušenosti na FaF UK a projednávali další potenciální spolupráci či společné mezinárodní granty. I tato nedílná součást projektu je nyní velmi omezena, ale stále zde existuje, a byla by škoda ji nevyužít. Doufejme, že v příštím období – ideálně až do poloviny r. 2023 – bude možnost tyto výjezdové či příjezdové mobility zrealizovat, a tím zvýšit pravděpodobnost získání nových mezinárodních projektů, např. typu Horizont Evropa.

Děkujeme všem členům projektu EFSA-CDN za dosavadní pozitivní přístup k řešení projektu!

Text: Ing. Martin Hubáček, prof. Petr Solich

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS