Průběžná zpráva o realizaci projektu EFSA-CDN zaměřeného na excelentní výzkum

09.04.2021

Od ledna 2018 úspěšně probíhá realizace projektu  Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA-CDN), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841, který je jako jediný excelentní projekt v Královéhradeckém kraji financovaný z MŠMT, v rámci Výzvy č. 02_16_019 - Excelentní výzkum, ve které bylo v rámci ČR rozděleno 11,85 miliardy Kč.

Projekt EFSA-CDN si klade za cíl podpořit excelentní interdisciplinární výzkum na FaF UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Jeho cílem je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích.

Dne 7. 4. 2021, na jednání užšího týmu projektu, jehož členové jsou vedoucí tří výzkumných programů VP1-3 prof. Pávek, prof. Pour a prof. L. Nováková, jejich zástupci či další pověřené osoby, v čele s garantem projektu prof. Solichem a administrativní podporou, byly shrnuty klíčové milníky projektu, o kterých se dá říci, že po dvou třetinách trvání projektu úspěšně naplňují předem deklarované cíle.

Díky aktivnímu zapojení celého realizačního týmu se daří nadstandardně naplňovat publikační aktivity. V rámci projektu EFSA-CDN, který je v 64% své realizační fáze, se podařilo vykázat již celkem 133 odborných publikací z cílové hodnoty 160 (83%), přičemž v průměru se jedná o 4 publikace na 1 osobu odborného týmu. Dalším významným počinem je fakt, že z celkového počtu je 107 publikací  v prvním kvartilu Q1 dle WOS (z cílové hodnoty 120 publikací), a již 44 publikací je s IF>=5 (z původně plánované hodnoty 50). Zároveň bylo vykázáno 53 publikací se zahraničním spoluautorstvím.

V rámci monitorovacího indikátoru mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty, z cílové hodnoty 2, byla již vykázána na MŠMT jedna PCT přihláška, International Application No. PCT/IB2019/059934. Z realizačního týmu EFSA-CDN jsou původci VP2 doc. Roh, spoluúčast VP1, prof. Pávek. PCT přihláška za VP3 (doc. Sklenářová a kol.) již byla podána. Další PCT přihláška v rámci VP2 je v přípravě.

Dalším úspěchem je plnění indikátoru týkajícího se  počtu účastí výzkumných týmů z ČR v zahraničních programech mezinárodní spolupráce. Doposud byly na MŠMT vykázány 2 spolupráce z cílové hodnoty 3, a to projekt Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways (EDCMET) financovaný z rámcového programu Horizon 2020, a dále HepaMATRIX - Active 3D cell culture system for primary hepatocytes (EIT Health InnoStars RIS Innovation Call 2020). Na obou těchto evropských grantech z odborného týmu projektu EFSA-CDN participuje za FaF UK prof. Pávek a dr. Smutný, oba za VP1.

Pořízené core-facilities z projektu EFSA-CDN, které tvoří 16 klíčových přístrojů v hodnotě téměř 100 mil. Kč, je mezinárodně zkušeným odborným týmem efektivně využíváno, a to i navzdory současné pandemické situace, která aktuálně nepřeje proaktivnímu využívání dalších projektových a dotačních příležitostí, jako jsou např. dlouhodobé či krátkodobé zahraniční stáže, mezinárodní konference, či pozvání vědeckých kapacit z celého světa na fakultu do Hradce Králové.

Všem, kteří přispěli či přispívají k úspěšnému řešení projektu EFSA-CDN, a tím i k rozvoji Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, patří velké poděkování!

Text: Ing. Martin Hubáček, prof. Petr Solich

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS