Pracovní povinnost studentů od 8. 3. 2021

08.03.2021

Vláda ČR svým usnesením č. 248/2021 ze dne 05.03.2021 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti - s účinností ode dne 8. března 2021 od 00:00 hod. stanovuje pracovní povinnost žákům a studentům, kteří dovršili 18 let věku, k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového opatření.

Z usnesení vyjímáme:

-  týká se

  • čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
  • všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední zdravotnické škole připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,
  • všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Školám zajišťujícím výuku studentů podle výše uvedeného se ukládá sestavit seznamy studentů podle bodu 1 a tyto seznamy spolu s kontaktními údaji koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a to do 1 dne (nejpozději tedy poprvé do 09.03.2021) a při změně vždy nejpozději následujícího dne místně příslušnému hejtmanovi. Hejtman příkaz k výkonu pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě, že daní žáci nebo studenti prokáží, že již konají práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19. Vztahuje se to i na případy, kdy tento poskytovatel zajišťuje prostřednictvím těchto žáků nebo studentů očkování a testování.

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, mají povinnost bezodkladně po nástupu žáků nebo studentů k výkonu pracovní povinnosti zajistit jejich očkování proti onemocnění COVID-19. Pracovní povinnost však žáci a studenti plní i v době před provedením očkování.

Po dobu plnění pracovní povinnosti jsou studenti omluveni z účasti na teoretické i praktické výuce.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS