Lékové informační centrum v roce 2020

19.01.2021

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), je druhé nejstarší a jediné univerzitní centrum tohoto druhu v České republice a jeho založení se datuje již k roku 1994. Rok 2020 byl však pro LIC výjimečný a náročný zároveň. Celkem bylo formálně řešeno 30 lékových dotazů od tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti, nicméně několik dotazů se týkalo léčiv a onemocnění COVID-19, které s sebou přinesla pandemie způsobená koronavirem SARS-CoV-2. LIC se tak významně zapojilo do otázek týkajících se racionální farmakoterapie a prevence u tohoto infekčního onemocnění, neboť množící se neověřené informace a hoaxy si více než kdy jindy vyžádaly podložení relevantními vědeckými důkazy. V informační lavině nových publikovaných dat nízké kvality bylo velmi nesnadné vytvořit komplexní a současně jednoznačné odpovědi, ale díky týmové práci všech členů LIC se podařilo dané dotazy zpracovat a během první koronavirové vlny vybraná řešení „COVID-19 dotazů“ také zpřístupnit široké veřejnosti. V kontextu této nezvyklé situace jsme LIC představili prostřednictvím komentované prezentace, která vznikla v rámci iniciativy Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP) a Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) v reakci na výzvu o prezentaci aktivit klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků v péči o pacienty s onemocněním COVID-19. Pod pokličku fungování LIC lze nahlédnout i díky rozhovoru s doc. Josefem Malým, vedoucím Katedry sociální a klinické farmacie, pod kterou LIC organizačně spadá.

Řešené dotazy v roce 2020 potvrdily trend nutnosti komplexního rozboru farmakoterapie především u polymorbidních pacientů. Například tři lékové dotazy zaslané lékaři z FNHK byly zaměřené na lékově navozené nežádoucí účinky v kontextu polyfarmakoterapie. Nechyběly však ani dotazy z oblasti těhotenství, pediatrie nebo komplementární medicíny. Zajímavý dotaz z celého souboru se týkal vytvoření seznamu ambulantních esenciálních léčiv. Na tvorbě se podílel širší tým LIC včetně externích spolupracovníků a hledání konsenzu bylo zajímavou zkušeností a také překvapením, že doposud v České republice takový seznam vytvořen nebyl. V neposlední řadě je třeba zmínit, že i v roce 2020 byla činnost LIC prezentována na odborných fórech, a to představením zpracování jednoho z lékových dotazů (Léčba lupusové nefritidy v terénu jaterní cirhózy – kazuistika) v rámci interaktivního bloku e‑DRBY XXII. ročníku Sympozia klinické farmacie René Macha.

Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno především přístupem k rozsáhlému fondu tištěných a elektronických odborných informačních zdrojů, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí. Na chodu LIC se během roku aktivně podílelo 17 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, klinické farmaceuty a klinického farmakologa z FNHK. Zároveň jsou některé dotazy s výhodou konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Členská základna navíc čítá vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových pracích. Kontinuální vzdělávání členů LIC je nezbytnou součástí celého procesu fungování centra, přičemž v tomto roce jsme se zúčastnili velmi zajímavého webináře s expertem na práci s odbornými informacemi, doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, jenž nás provedl různými informačními zdroji a jejich využíváním.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, jsou v LIC pořádány odborné stáže. V období po první vlně pandemie byla uspořádána dvoudenní stáž, která se věnovala především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech. V nadcházejícím roce jsou plánovány další stáže, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. Připomínáme tazatelům, že při zadávání dotazů je vhodné využít kontaktní formulář, který usnadní standardizaci zadávání a evidenci dotazů. Dále velmi prosíme o zaslání co nejúplnějšího zadání a relevantních informací. Rovněž žádáme o zasílání zpětné vazby, která nám pomáhá v sebereflexi a často doplňuje závěr dotazu.

Děkujeme za Vaši přízeň a zajímavé dotazy a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS