Informace pro uchazeče o studium pro akademický rok 2021/2022

28.04.2021

Aktualizované informace pro uchazeče o studium na Farmaceutické fakultě UK k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022.

Navazující magisterské studium Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví se uskuteční dne 8. 6. 2021 od 9 hodin. Všichni uchazeči obdrží pozvánku prostřednictvím Studijního informačního systému.

Náhradní termín přijímacích zkoušek se uskuteční dne 16. 6. 2021 od 9 hodin. Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří podají písemnou žádost o náhradní termín včetně uvedení důvodu.

U přijímací zkoušky uchazeč předloží:

  • pozvánku k přijímací zkoušce,
  • občanský průkaz,
  • notářsky/úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování bakalářského studia nebo notářsky/úředně ověřenou kopii dokladu o rovnocennosti absolvovaného bakalářského studia s bakalářským vzděláním v naší republice. Pokud uchazeč do dne konání přijímací zkoušky doklady o absolvování bakalářského studia neobdržel, tak se přijímací zkoušky můžete účastnit a doklad dodá po jeho obdržení,
  • potvrzení o tom, že absolvování bakalářského studijního programu, ho opravňuje k výkonu zdravotnické povolání zdravotního laboranta. Lze akceptovat potvrzení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu, ve kterém uchazeč absolvoval bakalářské studium. Tento doklad nedokládají ti, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika se studijním oborem Zdravotní laborant FaF UK,
  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Výjimka platí pro uchazeče, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Bez předložení tohoto dokladu nebude možné přijímací zkoušku vykonat.

Bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ kombinovaná forma studia

Pro přijetí ke studiu bylo upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 Řádu přijímacího řízení). Všichni uchazeči již byli písemně vyrozuměni.

Další informace

Pro další informace sledujte prosím naše stránky pro uchazeče o studium.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS