Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020

16.12.2020

Byla zveřejněna usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 mj. č. 1332,1334, 1335 a 1336; dále uvádíme pro činnost fakulty relevantní pasáže.

Usnesení č. 1332 – maloobchod a služby

Celé znění Usnesení č. 1332 – maloobchod a služby

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020

zakazuje

  • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,
  • návštěvy a prohlídky botanických zahrad,
  • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor a obdobných objektů…

omezuje

  • provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně…

Usnesení č. 1334 – volný pohyb

Celé znění Usnesení č. 1334 – volný pohyb

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách

nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

doporučuje zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

Usnesení č. 1335 – školy

Celé znění Usnesení č. 1335 – školy

Vláda omezuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

… provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu II/1 písm. a), b), c) nebo d),

… provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

Usnesení č. 1336 – pracovní povinnost studentů

Celé znění Usnesení č. 1336 – pracovní povinnost studentů

Vláda s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. zrušuje usnesení vlády 1023, 1048, 1226,1292,1027, o pracovní povinnosti studentů.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS