Rozvoj Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové s využitím finančních dotací z evropských strukturálních fondů

15.04.2020

1_STARSS-MS-Xevo-to-SFC2_Inomed-Bezpecnostni-biohazardbox3_ERDF_I-Seminarni-mistnost-ZLR4_EFSA-CDN-Konference-2018-09-185_EFSA-CDN-International-Advisory-Board-RUK-Prague-2019_06_276_MEPHARED-2019

Milník č. 1 – Vznik Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů – OSREP (do r. 2015)

Po vstupu České republiky do Evropské Unie, dne 1. května 2004, začaly do ČR postupně proudit první dotační prostředky určené mimo jiné na rozvoj vysokých škol (VŠ). Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) se do této iniciativy zapojovala postupně, a zpočátku tak trochu živelně. První vědecky orientované projekty v rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) vznikaly začátkem roku 2011 díky nadšení pár jedinců, a byly realizovány především v letech 2012 až 2015.

Asi nejvýznamnějším projektem v té době byl FAFIS, který inovoval studijní program Farmacie, a to prostřednictvím rozvoje moderních multimediálních metod výuky, posilování mezinárodní spolupráce, prohloubení a zkvalitnění úrovně znalosti anglického jazyka. Primárně byl zaměřen na vzdělávání studentů magisterského studijního programu Farmacie a doktorského studia ve všech oborech na FaF UK. Dalším významným projektem byl TEAB, který byl zaměřen na vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie, a tím reagoval na aktuální potřeby FaF UK, která potřebovala posílit a zkvalitnit personální zabezpečení výzkumu a vývoje. K revitalizaci infrastruktury na FaF UK směřoval projekt REVIFAF, který zajistil opravy střešních plášťů budov, kompletní rekonstrukci spojovacího koridoru mezi severní a jižní budovou fakulty, přestavbu kantýny, vstupního vestibulu, hlavních rozvodů elektřiny, systému vzduchotechniky či výměnu všech výtahů.

Z dalších projektů bylo velmi pozitivně vnímáno působení více než 30 postdoktorandů, a to v rámci projektu Postdoci na UK, který byl zaměřen na podporu vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, a projektu Postdoci II UK, umožňující přísun zejména zahraničních postdoků. Oba tyto projekty byly centrálně řízeny z rektorátu UK a směřovaly k cíli zvýšit kapacity vědeckovýzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií. Projekty PRE-SEED I a II pak napomohly ke zlepšování ochrany duševního vlastnictví a podpořily komercializaci výsledků vědecké činnosti pracovníků fakulty. Dále vzniklo centrum pro inovace v biomedicíně (CEPIN), přičemž hlavním řešitelem projektu byla Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jedním z prvních počinů FaF UK byla ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové příprava a zapojení VaV týmů v rámci projektu HEPIN do mezinárodního výzkumu portální hypertenze.

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové byl v r. 2014 dokončován projekt výstavby první budovy kampusu UK v Hradci Králové (MEPHARED I). Navazující koncept dostavby celého kampusu UK v Hradci Králové (projekt MEPHARED II) získal podporu rektora UK, byl zařazen do Dlouhodobého záměru UK a v roce 2014 probíhaly přípravy architektonické studie a úvodní jednání s MŠMT o jeho možném financování z připravovaného Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

S nově získanými projektovými zkušenostmi byla na FaF UK ze strany státní správy spatřována neúměrná, až někdy paralyzující, administrativní zátěž. Navzdory těmto novým zkušenostem byly realizovány i další menší, nicméně přínosné projekty rozvíjející FaF UK. K 31. 12. 2014 se FaF UK spolupodílela či sama realizovala celkem 13 projektů podpořených ze strukturálních fondů EU, v celkové hodnotě využité fakultou 443 mil. Kč, z toho 151 mil. Kč bylo využito v projektu MEPHARED I a 292 mil. Kč v ostatních projektech.

Od února 2014 se řízení fakulty ujalo nové vedení v čele s prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, PhD. Bylo obměněno sedmičlenné kolegium děkana, přičemž tři členové pokračovali ve svých činnostech a čtyři členové byli noví. Tato skutečnost byla považována za vyváženou kombinaci kontinuity a zkušenosti na straně jedné a nových nápadů a elánu na straně druhé. V rámci kolegia došlo k určité restrukturalizaci agend a kompetencí; byl ustanoven proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií a také proděkan pro vnitřní záležitosti fakulty, evropské projekty a strategický rozvoj. Analogicky byla založena nová oddělení děkanátu, která se věnují daným problematikám a zajišťují příslušným proděkanům odbornou a administrativní podporu. Vznik nového Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů (OSREP) bylo logickým důsledkem předchozího ne příliš koordinovaného vývoje v rámci získávání dodatečných prostředků na rozvoj FaF UK. OSREP bylo pověřeno cíleně koordinovat přípravu a následnou realizaci projektů v rámci čerpání dotačních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Milník č. 2 – Další významný impuls pro příliv finančních prostředků (rok 2016 – 2018)

V rámci programového období 2014 – 2020 byly na řídicí orgán MŠMT prostřednictvím Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů postupně předkládány projektové záměry FaF UK s významnými, doposud nevídanými, finančními částkami.

Jen v roce 2016 bylo připraveno 8 projektových žádostí v celkovém objemu 468,3 mil. Kč, přičemž se jednalo o individuální projektové žádosti investičního charakteru zaměřené na posílení kapacit pro kvalitní výzkum, rozvoj excelence a internacionalizace ve výzkumu, modernizaci infrastruktury pro výzkumné i vzdělávací účely (fond EFRR) i žádosti neinvestičního charakteru zaměřené na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (fond ESF). Rovněž byla předložena projektová žádost na vybudování dětské skupiny Fafík v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Rok 2017 byl plně ve znamení počátku realizace schválených projektů za více než 225 mil. Kč předložených do výzev OP VVV v rámci nového programového období 2014 – 2020. V průběhu roku byla započata realizace projektu Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS) s dotací ve výši 150 mil. Kč. Dále započala realizace schválených projektů předložených do tzv. „4 výzvy“, tj. ESF výzvy pro VŠ, ERDF výzvy pro VŠ, výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely (realizován projekt Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu (MOLABI-PL)) a výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (realizován projekt Modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studijního programu Farmacie).

K 31. 12. 2017 bylo za FaF UK podáno dalších 5 projektových žádostí za více než 291 mil. Kč. V rámci OP VVV byly podány např. 2 individuální projektové žádosti investičního charakteru, výzvy č. 019 – Excelentní výzkum a výzvy 048 – Předaplikační výzkum pro ITI. Dále se FaF UK připojila k celouniverzitním projektovým žádostem neinvestičního charakteru, např. do výzvy č. 027 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a výzvy 028 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Začátkem roku 2018 byla zahájena realizace největšího vědeckého fakultního projektu s názvem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA-CDN). Jedná se o naprosto unikátní excelentní projekt realizovaný v Královéhradeckém kraji, čemuž odpovídá i alokovaná částka ve výši téměř 213 mil. Kč. Dále v průběhu roku 2018 započala realizace projektu Provoz dětské skupiny v HK 2, která plynule navázala na projekt Vybudování a provoz dětské skupiny v HK (Fafík). V rámci OP VVV byla podána individuální projektová žádost investičního charakteru do výzvy 069 – Předaplikační výzkum pro ITI II. Celková finanční alokace projektu s názvem Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed) činí téměř 94 mil. Kč FaF UK se rovněž připojila k celouniverzitní projektové žádosti zaměřené na Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ tzv. „Nábyteček“.

Milník č. 3 – Projekty v realizaci (rok 2019 – 2020)

Rok 2019 byl opět ve znamení realizace schválených projektů předložených do výzev OP VVV, které zaručují další pokročilé vědeckovýzkumné aktivity vč. aktivit vzdělávacích.

K 31. 12. 2019 byly ve spolupráci s Rektorátem Univerzity Karlovy a Oddělením strategického rozvoje a evropských projektů podány nové dvě níže uvedené projektové žádosti. Obě byly úspěšné, a v listopadu 2019 byla řídicím orgánem MŠMT vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Prvním z nich je celouniverzitní projekt ESF pro VŠ II na UK, který je zaměřen např. na modernizaci výuky (nové metody, formy, zavedení metod a postupů využívaných v praxi apod.), tvorbu předmětů v cizích jazycích a analýzu uplatnitelnosti absolventů. Částka alokovaná pro FaF UK činí cca 3,5 mil. Kč.

Druhým celouniverzitním projektem je projekt s názvem ERDF pro VŠ II na UK – MRR, který je zaměřen na infrastrukturní podporu aktivit komplementárního projektu ESF pro VŠ II na UK, tedy na zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na inovace bakalářských a magisterských studijních programů a oborů, prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách Univerzity Karlovy. Jedním z cílů projektu je rekonstrukce posluchárny „C“. Částka alokovaná pro FaF UK činí cca 21,5 mil. Kč.

V roce 2019 pokračovala realizace projektu s názvem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy (EFSA-CDN), který získal dotační prostředky z výzvy 019 – Excelentní výzkum, a který na FaF UK významně podporuje excelentní interdisciplinární výzkum s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Nejen, že byl projekt kvalitně personálně obsazen, ale i pro mezinárodní vědeckovýzkumný tým byla pořízena špičková instrumentální technologie, která napomůže dalším publikačním aktivitám, patentovým přihláškám, a zároveň je příslibem pro další rozvoj mezinárodních partnerství.

Dalším důležitým projektem, který na FaF UK úspěšně realizuje Katedra analytické chemie, je projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS), jehož cílem je vytvoření expertního týmu, zavedení nových a rozvoj pokročilých separačních metod. Modernizace infrastruktury a zapojení kvalitních výzkumných pracovníků podporuje produkci inovativních výsledků a spolupráci se zahraničními výzkumnými organizacemi.

Jedním ze stěžejních počinů roku 2019 bylo zahájení realizace projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). Aktuálně probíhá kvalitní spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové, Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, přičemž je projekt tvořen čtyřmi výzkumnými záměry, které se zaměřují na předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (protinádorová léčiva, prevence negativního dopadu protinádorové léčby na kardiovaskulární systém, léčiva pro metabolické onemocnění jater spojená se steatózou a cholestázou a rozvoj včetně praktického uplatňování poznatků klinické farmacie v geriatrii).

I v průběhu roku 2019 byl v běhu projekt Provoz dětské skupiny Fafík, jehož cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Kdo má zájem, může tento provoz pro své ratolesti využívat.

Milník č. 4 – Současnost a vize do budoucna (rok 2020)

K 31. 12. 2019 bylo v rámci OP VVV na FaF UK administrováno celkem 14 projektů z evropských strukturálních fondů v celkové souhrnné částce 585 mil. Kč.

Posláním Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů (OSREP) je zajištění podpory, poradenství a administrace strukturálních fondů, např. z OP VVV a ostatních operačních programů, a to včetně rozvojových projektů financovaných z regionálních, národních, evropských i mezinárodních finančních zdrojů, a to v návaznosti na Dlouhodobý – strategický záměr UK a další koncepční dokumenty jako je např. investiční rozvojový plán a každoroční plány realizace strategického záměru. Rovněž se snažíme poskytovat součinnost v nastavení činností, procesů a zodpovědnosti nejen v rámci děkanátu fakulty, ale i celkově všech fakultních pracovišť.

V současné době sledujeme vývoj dotačních příležitostí připravovaných k programovému období 2021+, přičemž předpokládáme další významné finanční možnosti prospěšné k rozvoji naší fakulty. Je jen otázkou, jak se bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nově připravovaný Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), který by mohl zajistit veřejným vysokým školám další příliv finančních prostředků pro programové období 2021–2027, lišit od stávajícího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je i nadále podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

V budoucnu bychom rádi navázali na úspěšný a významný příliv finančních prostředků pro rozvoj naší Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Pevně věříme, že se nám to společnými silami podaří.

Autoři: Ing. Martin Hubáček, prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

 

Seznam zkratek:

 • EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
 • ESF – Evropský sociální fond
 • FaF UK – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • ITI – Integrované územní investice
 • MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • OP JAK – Operační program Jan Amos Komenský
 • OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • OSREP – Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů
 • UK – Univerzita Karlova
 • VaV – Věda a výzkum
 • VŠ – Vysoká škola

Zdroje:

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS