Sympozium klinické farmacie René Macha vstoupilo do třetí dekády

28.11.2019

Tradičně na konci listopadu, ve dnech 22. a 23. 11. 2019, proběhlo Sympozium klinické farmacie René Macha (SKFRM) a vstoupilo do třetí dekády. Místem konání byl opět zámek v Mikulově na Moravě, na který letos zavítalo rekordních 440 farmaceutů a přátel klinické farmacie. SKFRM pořádají Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK). V Mikulově proto nemohli chybět čelní představitelé ČFS a FaF UK HK, předseda prof. Martin Doležal a děkan prof. Tomáš Šimůnek, kteří nad konáním celé akce převzali záštitu. Mezi další čestné hosty, kteří přijali pozvání na SKFRM, patřili dr. Pavel Grodza a další členové výboru ČFS ČLS JEP, z. s., děkanka Farmaceutické fakulty VFU Brno doc. Radka Opatřilová, proděkan FaF UK HK prof. František Štaud, prezident ČLnK dr. Aleš Krebs, předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jana Gregorová a členka výboru Sekce klinické farmacie Slovenské farmaceutické společnosti dr. Vlasta Kákošová. Mezi hosty nechyběla ani jedna ze zakladatelek sympozia dr. Dobroslava Čupová. FaF UK HK tento rok oslavila 50 let od svého založení a SKFRM bylo jednou ze součástí oslav tohoto výročí.

_MG_4917_MG_4989_MG_5024_MG_5052_MG_5065_MG_5074

Tematicky bylo XXI. SKFRM zaměřeno na prevenci a léčbu kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. V rámci kardiovaskulárních bloků zazněly přednášky o rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění, současném stavu a možnostech antitrombotické léčby ischemické choroby srdeční a s tím souvisejícími lékovými interakcemi přímých antikoagulancií, a v neposlední řadě přednášky ohledně vybraných kardiovaskulárních onemocnění. V onkologických blocích byly přednášky orientované především na karcinom prsu, nádory hlavy a krku, hematoonkologii a s ní související infekční komplikace, prevenci a screening onkologických onemocnění a neméně důležitou imunoterapii solidních nádorů. Ve čtyřech takto obsahově zaměřených blocích vystoupili se svými sděleními přední specialisté v daných oborech včetně klinického farmaceuta. Blok přednášek byl vždy zakončen panelovou diskuzí, která je pro účastníky mimořádně atraktivní, neboť dává příležitost ke konfrontaci medicíny založené na důkazech a zkušeností z klinické praxe. I letos bylo velké množství dotazů ze strany auditoria a předsedající jednotlivých bloků měli plné ruce práce, aby některý z účastníku nepřišel zkrátka, ale také, aby byl vždy dodržován vymezený čas. Časová disciplína a hojná diskuze byly kladně komentovány mnohými přítomnými včetně přednášejících. O zajímavosti témat pak svědčí i to, že zámecký sál byl v pátek i v sobotu prakticky zaplněn do poslední minuty konání odborného programu.

_MG_5080_MG_5101_MG_5107_MG_5121_MG_5129_MG_5150

Přednáškové bloky byly doplněny o interaktivní bloky v podobě e-DRBů (interaktivní řešení lékových problémů, drug-related problems) a workshopů. V rámci e-DRBů se účastníci mohli zapojit do jednotlivých sdělení prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, kdy aktivně odpovídali na otázky vložené do prezentací přednášejících z řad farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči napříč Českou republikou. U prezentovaných lékových problémů byly diskutovány možnosti jejich identifikace, řešení a prevence, přičemž zasahovaly do nejrůznějších oblastí farmakoterapie, například dexametazonem indukovaná psychóza, profylaxe u recidivujících infekcí močových cest, léčba Parkinsonovy choroby u pacienta neschopného per os příjmu, difuzní alveolární hemorhagie jako možný nežádoucí účinek thiamazolu nebo řešení abscesu mozku pomocí chloramfenikolu. Přednášející volili didakticky i odborně kvalitní otázky a odpovědi hlasujících se snažili relevantně, mnohdy i s vtipem glosovat.

_MG_5159_MG_5163_MG_5162_MG_5179_MG_5182_MG_5185

Nedílnou součástí sympozia už od prvních let jeho fungování jsou workshopy. Přináší možnost další diskuze mezi účastníky a přednášejícími v menších skupinách. XXI. SKFRM nabídlo sedm workshopů, které převážně rozvíjely nosná témata na kazuistikách konkrétních pacientů (řešení lékových problémů u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze, akutní koronární syndrom a úskalí jeho terapie, kardiovaskulární nežádoucí účinky psychofarmak a jejich řešení, management nežádoucích účinků protinádorové léčby a podpůrná léčba v onkologii, lékové problémy v domovech pro seniory nebo možnosti terapie u pacientů trpících migrénou).

_MG_5192_MG_5206_MG_5217_MG_4890_MG_5231_MG_5238

Ranní ptáčata měla možnost si během prvního sobotního bloku vyslechnout 4 volná sdělení zaměřená na výsledky výzkumu v klinické farmacii či zkušenosti z klinické praxe. Výsledky výzkumu bylo možno dále zhlédnout na 19 posterech, největším počtu plakátů za celou historii sympozia. Ani zde nechyběla bohatá diskuze s autory prezentovaných projektů. V rámci posterové sekce bylo vybíráno nejlepší plakátové sdělení, kdy odborná komise hodnotila metodiku projektu, kvalitu výsledků, grafické zpracování plakátu či dopad do klinické praxe. Vítěznou se stala práce prezentovaná Mgr. Simonou Dvořáčkovou a kolektivem autorů (Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledviny), jež byla oceněna odbornou, tematicky zaměřenou literaturou.

_MG_5286_MG_5307_MG_5330_MG_5344_MG_5392_MG_5408

Doufáme, že se XXI. SKFRM všem zúčastněným líbilo, přineslo nové znalosti, inspiraci do práce na všech úrovních poskytování klinicko-farmaceutické péče a seznámení se s dalšími kolegy, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji tohoto krásného oboru. Za organizační a programový výbor nám tak dovolte ještě jednou poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a účastníkům, kteří na sympozium zavítali, diskutovali a přispěli k příjemné atmosféře. Jak nicméně zmínil prof. Vlček v závěru celého kongresu, SKFRM by se neobešlo bez nasazení a energie programového a organizačního výboru včetně asistentů a doktorandů katedry, kolegů z praxe, technického a administrativního personálu a Turistického informačního centra v Mikulově.

_MG_5433_MG_5469_MG_5499_MG_5518_MG_5532_MG_5545

Organizátoři si také dovolují všechny srdečně pozvat na XXII. ročník SKFRM, který se uskuteční 20. a 21. listopadu 2020 a bude zaměřen na prevenci a léčbu ledvinných a jaterních onemocnění. Těšíme se na setkání v Mikulově!

Text: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. a Mgr. Petr Domecký
Fotografie: Mgr. Daniel Kamenár

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS