Významné jubileum prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc.

05.12.2018

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. se narodil 17. prosince 1948 v Budyni nad Ohří. V Praze vystudoval Střední zdravotnickou školu, obor lékárenský laborant. Již od střední školy jej silně zaujala farmakognozie, věda o látkách přírodního původu ovlivňujících lidské zdraví, proto na sedm let přesídlil do Bratislavy na Univerzitu Komenského, aby mohl vystudovat farmacii (1967 až 1972) na tehdy jediné farmaceutické fakultě v Československu. Zde také složil i doktorát z přírodních věd (RNDr.). V Bratislavě potkal svoji životní partnerku, spolužačku ze studií, kterou následoval zpátky do východních Čech.

V Hradci Králové se právě začala budovat Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, na jejíž půdě postupně realizoval svoje téměř padesátileté působení vysokoškolského učitele od vědeckého asistenta, přes docenta (1988, Bratislava), až po titul profesora farmakognozie, který získal na Univerzitě Karlově v Praze v r. 1995. Od roku 1997 až do roku 2014 působil jako vedoucí Katedry farmaceutické botaniky a ekologie. Děkanem Farmaceutické fakulty UK byl v letech 1994 až 1997, v tomto období se zásadním způsobem podílel na rozvoji a vybudování výukové budovy se skleníky na Zahradě léčivých rostlin.

Výraznou část svého života věnoval odborné společnosti, řadu let vedl Sekci přírodních léčiv, dlouhou dobu působil ve výboru a předsedou výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP byl v období 2003 až 2014. Dlouhá léta byl rovněž členem Lékopisné komise, či předsedou Poradního sboru pro léčivé rostliny MZ ČR.

Více než 35 let se zabýval léčivými rostlinami a jejich metabolity, u nichž studoval chemickou strukturu a biologickou aktivitu. Výzkumným objektem mu bylo několik desítek rostlinných druhů, nicméně dominující postavení zaujal taxon z čeledi vřesovcovitých – medvědice léčivá, kterému se věnoval téměř 20 let. Přednášel farmaceutickou botaniku, fytotoxikologii, forenzní botaniku a vybrané kapitoly z fytoterapie. Je hlavním autorem řady oceňovaných publikací, např. Léčivé rostliny v současné medicíně (2010), Farmakobotanika - semenné rostliny (2006), Přírodní toxiny a jedy (2004), Makroskopický a mikroskopický atlas drog (1999), Rostliny způsobující alergie a otravy (1989). V roli školitele doktorského studia vychoval řadu odborníků v oborech Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek. Doposud publikoval více než 100 vědeckých prací, přednesl téměř dvě stovky přednášek, třetinu z nich na kongresech v zahraničí, je autorem několika patentů a celé řady populárně naučných pojednání.

Během svého bohatého profesního života byl oceněn řadou vyznamenání, patří k nim zejména Zlatá medaile Univerzity Karlovy, Medaile VFU Brno, Medaile G. J. Camela Farmaceutické fakulty VFU Brno, Medaile Farmaceutické fakulty UKo Bratislava, Weberova cena Slovenské farmaceutické společnosti, Cena V. J. Žuffa Slovenské farmaceutické společnosti, Čestný člen Slovenské farmaceutické společnosti, Stříbrná medaile Univerzity Komenského Bratislava a Medaile Rudolfa Skarnitzla ČFS ČLS J. E. Purkyně. V letošním roce mu byl udělen čestný titul emeritního profesora UK.

Jménem výboru společnosti ČFS, jménem vedení fakulty, kolektivu Katedry farmaceutické botaniky a Katedry farmakognozie přejeme prof. RNDr. L. Jahodářovi, CSc., pevné zdraví, životní pohodu, dostatek času na záliby a hodně neutuchajícího elánu do dalších let.

PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., Katedra farmaceutické botaniky

doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc., Katedra farmakognozie

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda ČFS, proděkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS