Lékové informační centrum v roce 2017

30.01.2018

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), pokračovalo v roce 2017 ve své činnosti, a to v řešení lékových dotazů tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti a podílení se na celoživotním vzdělávání zdravotnických profesionálů formou krátkodobých specializačních stáží.

V roce 2017 bylo do LIC zasláno a následně řešeno 42 dotazů z celé České republiky. Převážně se jednalo o dotazy z Královéhradeckého kraje od lékárníků z veřejných lékáren, nemocničních lékařů a ambulantních specialistů. Z FNHK bylo řešeno celkem 13 dotazů. V těchto případech se dotazy týkaly specializované problematiky, kterou zpravidla nelze pomocí běžných informačních zdrojů řešit v rutinní klinické praxi. Jmenujme např. dotaz, který se týkal porovnání onkogenního potenciálu léčiv azathioprin a mykofenolát mofetil či volby vhodného tyreostatika při kojení v ordinaci endokrinologa. Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno, mimo jiné, díky přístupu k rozsáhlému fondu tištěných i elektronických odborných informačních zdrojů, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí.

Na chodu LIC se v současnosti podílí 23 členů z řad zaměstnanců Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK, včetně odborníků se specializační způsobilostí a s aktivní činností v klinicko-farmaceutické péči, studentů prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží i k odbornému výcviku, a klinického farmakologa FNHK. Zároveň jsou některé dotazy konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Členská základna se navíc v roce 2017 nově rozrostla o vyškolené pregraduální studenty farmacie, kteří zde vypracovávají své diplomové práce zabývající se dílčími skupinami dotazů řešených v LIC.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. V roce 2017 byla započata celková analýza všech evidovaných dotazů s cílem zjistit prevalenci a způsob řešení lékových dotazů napříč 20letou existencí LIC. Preliminární výsledky analýzy byly v listopadu 2017 prezentovány v posterové sekci na XIX. sympoziu klinické farmacie René Macha v Mikulově. LIC se dále podílelo na vzniku Doporučeného postupu týkajícího se úpravy, podávání, stability a uchovávání injekčních a infuzních léčivých přípravků a lékových karet, jehož garantem je Česká lékárnická komora a Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Lékové karty jsou v současnosti dostupné v aplikaci SmartCards České společnosti intenzivní medicíny a plánuje se jejich zveřejnění i na webových portálech České lékárnické komory a Sekce nemocničních lékárníků.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či veřejné lékárenství a lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, byly v loňském roce uspořádány 4 dvoudenní odborné stáže. Stáže se věnovaly především práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech. V nadcházejícím roce jsou plánovány další stáže, na kterých jsou všichni zájemci srdečně vítáni (termíny a přihlašování naleznete na www.faf.cuni.cz/LIC).

V roce 2018 bychom chtěli pokračovat ve všech výše uvedených činnostech, zejména nadále monitorovat požadavky praxe a zdravotnického terénu v oblasti řešení lékových problémů. Veškeré činnosti se úspěšně daří vykonávat jak díky práci a nadšení všech členů LIC, tak i díky všem kolegům, kteří zasílají zajímavé dotazy ze své praxe a jakkoliv se na činnosti LIC dále podílejí. Děkujeme a přejeme v tomto roce vše dobré!

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., PharmDr. Petra Thomson

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS