Jubileum prof. RNDr. Rolfa Karlíčka, DrSc., emeritního profesora Farmaceutické fakulty UK

20.03.2018

Jubileum prof. RNDr. Rolfa Karlíčka, DrSc.Významný pedagogický a vědecký pracovník Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc., oslavil v březnu 2018 své osmdesátiny. Akademickou dráhu vysokoškolského učitele zahájil jubilant již v roce 1964 jako absolvent Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě na Katedře analytické chemie bratislavské farmaceutické fakulty. V roce 1971 se prof. Karlíček stal zaměstnancem nově vzniklé Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a významně se podílel na koncipování programu i realizaci pedagogicko-vědecké činnosti její katedry analytické chemie. Zde byl v roce 1984 jmenován docentem analytické chemie, v roce 1988 získal vědeckou hodnost doktora farmaceutických věd a v roce 1992 byl jmenován řádným profesorem pro obor analytická chemie. V roce 1989 se stal vedoucím katedry analytické chemie a v této funkci úspěšně působil až do roku 2004. V roce 2008 mu byl udělen titul emeritního profesora Univerzity Karlovy. Po mnoho let byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze i členem vědecké rady Farmaceutické fakulty UK. Na přelomu 20. a 21. století zastával na fakultě po dvě funkční období funkci proděkana pro vědeckou činnost.

Značnou měrou se podílel na koncepci a zajištění výuky předmětů Analytická chemie a Speciální metody instrumentální analýzy. Zasadil se o vznik a zavedení nového studijního programu Zdravotnická bioanalytika a vychoval velký počet diplomantů a také doktorandů. Stále aktivně pracuje jako člen oborové rady doktorského studijního programu Farmacie, studijního oboru Farmaceutická analýza.

Během svého působení na Farmaceutické fakultě UK se prof. Karlíček stal mezinárodně uznávaným odborníkem zejména v oblasti automatizace analytických postupů. Zvlášť významný je jeho vědecký přínos k rozvoji techniky průtokové injekční analýzy (FIA) a sekvenční injekční analýzy (SIA) a jejich uplatnění ve farmacii. Cenným vkladem k nastartování současného velmi úspěšného rozvoje výzkumné činnosti na Farmaceutické fakultě byla jeho několikaletá řídící a koordinační činnost v rámci řešení výzkumného záměru „Výzkum nových lékových struktur“.  

Jménem všech členů katedry analytické chemie i jménem jeho bývalých spolupracovníků na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové přejeme jubilantovi do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.

Text: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Fotografie: rodinný archiv

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS