Úspěšné XIX. sympozium klinické farmacie René Macha

29.11.2017

Tradičně na konci listopadu, ve dnech 24. a 25. 11. 2017, proběhlo Sympozium klinické farmacie René Macha (SKFRM), nyní s pořadovým číslem 19. A také již tradičně SKFRM zdobila vysoká návštěvnost, kdy do zámku v Mikulově na Moravě zavítalo přes 400 farmaceutů a přátel klinické farmacie. Že se jedná o oblíbenou konferenci, podtrhuje fakt, že mnozí účastníci mají datum zatržené v diářích celý rok dopředu, a také to, že mezi účastníky jsou vidět stále nové tváře. To těší zejména členy programového a organizačního výboru sympozia. Do třetice tradičně SKFRM pořádají Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s., a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK HK). V Mikulově proto nemohli chybět čelní představitelé ČFS a FaF UK HK, předseda prof. Martin Doležal a děkan doc. Tomáš Šimůnek, kteří nad konáním celé akce převzali záštitu. Mezi čestné hosty sympozia dále patřili: proděkan FaF UK HK prof. František Štaud, místopředseda ČFS ČLS JEP, z. s., dr. Pavel Grodza, další členové výboru ČFS ČLS JEP, z. s., děkan a proděkan Farmaceutické fakulty VFU Brno dr. Tomáš Parák a dr. Jan Šaloun, prezident ČLnK dr. Lubomír Chudoba, předsedkyně ČOSKF Mgr. Jana Gregorová a členka výboru Slovenské farmaceutické společnosti dr. Vlasta Kákošová.

134

Devatenáctý ročník SKFRM byl zaměřen na Terapii revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitu. Daná problematika se diskutovala jednak v přednáškových blocích uskutečněných v pátek (revmatologie) a v sobotu (imunologie), a jednak v několika navazujících workshopech, ve kterých je využíváno osobní interakce s účastníky v malých skupinách. V pátečním odpoledni po zahajovacím proslovu předsedy výboru sympozia, prof. Jiřího Vlčka, odstartovala odborná sdělení předních lékařských a farmaceutických odborníků prezentující současné trendy v terapii revmatických onemocnění s důrazem na biologickou léčbu včetně dnes stále častěji diskutovaného používání biosimilárních léčiv. Komplexní pohled na principy terapie revmatických onemocnění přinesl ve svém sdělení prof. Karel Pavelka, přední evropský revmatolog, dlouholetý ředitel Revmatologického ústavu v Praze a vynikající vědecký pracovník (autor a spoluautor 20 monografií a 650 publikací s více než 12 000 citacemi; H index 43). Set přednášek byl vždy zakončen panelovou diskuzí, která je pro účastníky mimořádně atraktivní a mnohdy dává příležitost ke konfrontaci medicíny založené na důkazech a zkušeností z klinické praxe. Hojná diskuze se rozproudila i po druhém revmatologickém bloku, ve kterém zazněla sdělení o hyperurikémii a dnavé artritidě, komplikacích revmatických onemocnění a rizicích antirevmatik včetně jejich specifik při používání u mužů a žen ve fertilním věku. Zaujetí tématy značí i to, že zámecký sál byl prakticky zcela zaplněn téměř do 19. hodiny, kdy páteční odborný program končil.

567

Druhou část hlavního odborného programu, který se odehrál v sobotu dopoledne, tvořila imunologická problematika. Konkrétně byly diskutovány atopická dermatitida, alergická rýma, hereditární angioedém, používání imunomodulancií v klinické praxi a opět nechyběla specifika terapie alergických onemocnění a astmatu u těhotných žen a rizika antihistaminik. Přednáškové bloky zakončilo vyčerpávající sdělení zaměřené na management polékových alergických reakcí. I tato část odborného programu byla provázena nesmírně zajímavou a bohatou diskuzí, což bylo přednášejícími oceněno pro aktivní přístup a hluboký zájem o problematiku ze strany auditoria.

Interaktivní způsob edukace představovaly "e-DRBY" aneb interaktivní řešení lékových problémů (drug-related problems), které v pátek dopoledne předcházely hlavnímu odbornému programu. Účastníci se mohli zapojit do jednotlivých sdělení prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, kdy aktivně odpovídali na otázky vložené do prezentací přednášejících z řad farmaceutů poskytujících klinicko-farmaceutickou péči z celé České republiky. U prezentovaných lékových problémů byly diskutovány možnosti jejich identifikace, řešení a prevence, přičemž zasahovaly do nejrůznějších oblastí farmakoterapie, jako například podávání vankomycinu u dialyzovaných pacientů, rizika terapie v pediatrii či rizika psychofarmak v geriatrii, intoxikace levothyroxinem nebo management hyponatrémie u neurochirurgického pacienta. E-DRBY měly velmi vysokou kvalitu, což potvrdily i nadšené kuloární ohlasy.

Jiným druhem interaktivity byla práce v menších skupinách během sedmi různě tematicky zaměřených workshopů, kde byly diskutovány kazuistiky konkrétních pacientů s cílem přispět k maximální racionalitě léčby. Některé workshopy dále rozvíjely hlavní témata sympozia (řešení lékových problémů u revmatických onemocnění, polékové alergické reakce v kazuistikách, trénink správného zacházení s inhalačními pomůckami nebo farmaceutická péče o pacienty s alergickými projevy), jiné workshopy nabídly řešení kazuistik z pediatrie, pokračování loňské úspěšné diskuze nad racionalitou používání antibiotik v klinické praxi nebo management antikoagulancií na modelu interaktivního dispenzačního semináře.

8910

Sympozium mělo i svou vědeckou část. Výsledky výzkumu v klinické farmacii si bylo možné vyslechnout v rámci 4 volných sdělení a po celou dobu konání sympozia zhlédnout na rekordních 16 posterech. V rámci posterové sekce bylo vybíráno nejlepší plakátové sdělení, kdy odborná komise hodnotila metodiku projektu, kvalitu výsledků, grafické zpracování plakátu či dopad do klinické praxe. Vítěznou se stala práce Mgr. Jana Vosátky a kolektivu autorů (Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – pilotní výsledky), jež byla oceněna odbornou, tematicky zaměřenou literaturou. Komise však vyzdvihla i další autory, čímž zdůraznila vysokou odbornou úroveň posterové sekce.

Skvělé přednášky doprovázené bohatou diskuzí, která zdobila celý odborný program a pokračovala v kuloárech mikulovského zámku, na společenském večeru ve Valtickém Podzemí, případně i po cestě domů, byly známkou, že XIX. sympozium klinické farmacie René Macha se povedlo. Programový a organizační výbor si proto dovoluje poděkovat všem přednášejícím, vedoucím workshopů, autorům posterových sdělení, partnerům sympozia a zejména účastníkům, kteří na sympozium zavítali a přispěli k příjemné atmosféře. Organizátoři si touto cestou také dovolují všechny srdečně pozvat na jubilejní XX. ročník sympozia, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 a jehož nosnými tématy budou terapie neurologických a cévních onemocnění. Přijeďte se podívat, zapojit se a oslavit toto neobyčejné odborné setkání nejen nad klinickou farmacií!

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Fotografie: Tomáš Holeček

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS