Modernizace a rozšíření doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK

28.08.2017

Projekty Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále jen „FaF UK“), s názvy Modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studijního programu Farmacie (dále jen „Farmakognosie a nutraceutika“) a Modernizace laboratoře buněčných interakcí s látkami přírodního původu (dále jen „MOLABI-PL“) byly schváleny k finanční podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a to v celkové výši 5,1 mil. Kč, resp. 15,5 mil. Kč. Fyzická realizace obou projektů byla zahájena dne 1. 5. 2017 a potrvá po dobu 57, resp. 42 měsíců.

Projekt Farmakognosie a nutraceutika umožní rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím modernizace a rozšíření doktorského studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek, jenž bude transformován do nového doktorského studijního programu s předpokládaným názvem Farmakognosie a nutraceutika odpovídajícího nutným požadavkům současných farmaceutických věd. Aktivity projektu směřují k modernizaci a rozšíření profilové disciplíny farmakognosie jak z hlediska moderních poznatků o obsahových látkách přírodního původu směřujících k produkci efektivních fytofarmak, tak z hlediska vytvoření moderně orientované základny pro produkci nutraceutik s cílem zefektivnění jejich využití a současně zaměření se na popis možných interakcí s řízeně podávanými léčivy a ovlivnění účinku léčiv přírodními látkami, které jsou do lidského organismu přiváděny potravním řetězcem nebo cíleně jako doplňky stravy a potraviny nového typu. Doktorský studijní program Farmakognosie a nutraceutika podpoří problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru v oblasti využitelnosti přírodních látek v prevenci chronických (dříve civilizačních) onemocnění, v pozitivní interakci s podávanými léčivy a poznání negativních účinků zejména v oblasti nutraceutik. Absolventům doktorského studijního programu Farmakognosie a nutraceutika bude nabídnut komplexní pohled na moderní farmakognosii směřující k výzkumu, vývoji a produkci fytofarmak a nutraceutik, protože výuka bude zajištěna nejen odborníky z oblasti farmacie, ale i z potřebných souvisejících oborů (medicína a potravinářství). Zároveň dojde k prohloubení spolupráce v rámci uvedených oborů. Projekt dále přispěje skrze prostřednictvím studentů a absolventů doktorského studia k produkci excelentních publikačních výsledků v oblasti bezpečnosti a účinnosti přírodních léčiv a nutraceutik a ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopné kvality výzkumu.

Projekt MOLABI-PL podpoří rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů a to modernizací komplexu Laboratoře buněčných interakcí s přírodními látkami zahrnující dílčí rekonstrukce, zajištění přístrojového, laboratorního a podpůrného vybavení vč. informační infrastruktury a archivu referenčních a pracovních vzorků přírodních surovin. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména zkvalitnění infrastruktury doktorského studijního programu Farmakognosie a nutraceutika. Komplexní modernizace má za cíl získat k doktorskému studiu vyšší počet studentů a zajistit jejich vyšší vzdělanost a připravenost pro řešení interakcí mezi léčivy a přírodními látkami. Dalším cílem je umožnit spolupráci na přístrojích studentům i jiných doktorských studijních programů (zejména analytické chemie a biochemie), kteří svojí vědeckou náplní mohou interagovat a obohatit rozvoj doktorského studijního programu Farmakognosie a nutraceutika. Významnou snahou je uplatnění a využití archivu referenčních vzorků ze strany studentů doktorského studia k hlubšímu poznání a operativnímu využití zejména při produkční tvorbě nutraceutik a otevření tak většího prostoru pro interakci s firmami, které budou tyto budoucí odborníky pokládat za žádoucí a mohou vytvořit místa pro jejich pozdější uplatnění v zaměstnání.

EU fondy

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS