Zpráva o konání 45. konference Syntéza a analýza léčiv

07.07.2016

Před padesáti lety vznikla Sekce syntetických léčiv v rámci České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČFS ČLS JEP). Hlavním posláním této sekce bylo organizování konference „Syntéza a analýza léčiv“, která byla od r. 1966 koncipována jako bilaterální česko-slovenská odborná platforma, a kdy se místo konání pravidelně střídalo v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Na organizaci konference se podíleli rovněž kolegové ze Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky ČFS ČLS JEP. Konference tak byla vždy významným mukltidisciplinárním setkáním odborníků z farmaceutických fakult či dalších vysokých škol, dnes již zaniklého Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii (VÚFB), dále pracovníků Akademie věd (AV) a farmaceutického průmyslu, kteří se zabývali vývojem chemických léčiv.

Letos se 45. konference „Syntéza a analýza léčiv“ ve dnech 22. až 24. června 2016 vrátila do Hradce Králové, do zrekonstruovaných prostor Farmaceutické fakulty UK. Konferenci zahájili a na devadesát účastníků přivítali děkan hradecké fakulty doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda ČFS ČLS JEP a zároveň předseda organizačního výboru konference. Odborný program otevřel doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc. ze Zentivy, k.s., zajímavou plenární přednáškou „Jsou generická léčiva pouhými plagiáty originálních léčiv?“. Farmaceuticko-analytické tématice byla věnována plenární přednáška doc. RNDr. Petera Mikuše, Ph.D. z bratislavské Farmaceutické fakulty „Inovatívne analytické prístupy pre chirálne biologicky aktívne látky vo farmaceuticky významných systémech“. Po skončení odborné části následoval welcome drink v prostorách Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK.

BBB_3465BBB_3466BBB_3473BBB_3475BBB_3482BBB_3483

Čtvrteční dopolední program byl věnován životnímu jubileu prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc. a připomenutí jeho vědeckých úspěchů. Plenární přednášku na téma „Modely lipidové kožní bariéry“ přednesla doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Další plenární přednáškou pokračoval PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. rovněž z hradecké fakulty na téma „Recent research on molecular targets of antimycobacterial pyrazinamide and p-aminosalicylic acid: implications for design of potential antituberculars“. Součástí konference byla odpolední návštěva východočeské barokní perly - hospitalu Kuks, kde se v krásném prostředí refektáře konala plenární přednáška RNDr. Václava Čeřovského, CSc. z AV ČR na téma „Antimikrobiální peptidy“. Následoval koncert pěveckého sdružení Cantus Jaroměř v kapli hospitalu a prohlídka Českého farmaceutického muzea, účelového zařízení Farmaceutické fakulty UK. Večer byl zakončen rautem v restauraci Baroque v obci Kuks.

Páteční program byl zahájen plenárními přednáškami Mgr. Radima Nencky, Ph.D. z AV ČR s názvem „Phosphatidylinositol 4-Kinase IIIb Inhibitors as Broad Spectrum Antiviral Agents“ a doc. Ing. Jiřího Dohnala, CSc. z Farmaceutické fakulty, VFU Brno na aktuální téma „Padělky léčiv“.

Účastníci konference vyslechli a diskutovali celkem 23 přednášek převážně mladých vědeckých pracovníků. Součástí konference byla i posterová sekce, která prezentovala více než padesát plakátových sdělení. Program konference, fotogalerii a abstrakty všech sdělení lze prohlédnout či stáhnout na stránkách konference (www.faf.cuni.cz/SAL2016/). Pokroky v analytickém hodnocení nových molekul, rozvoj počítačových technologií a jejich uplatnění v molekulárních modelovacích přístupech významně rozšířil rozsah a využití farmaceutické chemie a v konečném důsledku přinesl rozšíření možností poskytovat nová léčiva s novým terapeutickým potenciálem. Na počátku dvacátého prvního století farmaceutická (medicinální) chemie poskytuje nové molekuly se stále větší strukturní rozmanitostí. Kromě malých syntetických ligandů a přírodních produktů, se farmaceutičtí chemici věnují vývoji modifikovaných peptidů a proteinů, biologických léčiv či multifunkčních molekulárních komplexů. Konference tak jistě přispěla k prohloubení spolupráce nejen mezi učiteli a vědci, ale také mezi všemi zúčastněnými institucemi. Poděkování patří nejen organizačnímu výboru a vedení Farmaceutické fakulty UK, ale rovněž sponzorům konference Teva, ChromSpec, Labicom, Chromservis, Donau Lab Prague, Analytica a Merck. V roce 2017 budou další konferenci „Syntéza a analýza léčiv“ pořádat kolegové z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Fotografie: Mgr. Sylva Novotná

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS