Léková adherence na konferenci ESPACOMP 2015 v Praze

04.12.2015

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2015 přivítalo Kongresové centrum v Praze unikátní vědeckou konferenci věnovanou lékové adherenci, kterou uspořádala nezisková asociace European Society for Patient Adherence, COMpliance, and Persistence (ESPACOMP). Toto výroční setkání s pořadovým číslem 19 se konalo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, a na organizaci se podíleli členové Katedry sociální a klinické farmacie (KSKF) Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., předseda „Local organizing committee“ (LOC); PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., a Mgr. Tatiana Belkina, členové LOC. KSKF byla představiteli ESPACOMP cíleně oslovena i pro spolupráci na vědeckém programu konference, neboť se zabývá farmakoepidemiologickým výzkumem, do kterého monitorování adherence pacientů k léčbě nepochybně patří a KSKF má v této oblasti významnou publikační aktivitu.

Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Zahájení konference ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy

Konference ESPACOMP je specificky zaměřena na sdílení vědeckých projektů související s lékovou adherencí, compliance či konkordancí zahrnujících především úpravu terminologie a možnosti monitorování adherence u různých skupin pacientů. Výstupy se pak stávají apelem pro zdravotníky (lékaře, klinické farmaceuty, lékárníky a sestry), aby tuto problematiku teoreticky zvládli, dokázali podporovat alianci s pacienty a byli schopni zvyšovat terapeutickou hodnotu správně indikovaných léčiv. Členové asociace ESPACOMP se v nedávné době podíleli na vytvoření nového konceptu taxonomie a terminologie adherence a na definování 3 fází užívání farmakoterapie (iniciace, implementace a přerušení léčby), během kterých může být chování pacienta ve vztahu k léčbě sledováno a ovlivněno. Je pak na vědeckých týmech, aby hledaly efektivní metody pro zlepšení lékové adherence v každé fázi a předávaly je dalším hráčům v managementu farmakoterapie. Ukazuje se totiž, že tato témata jsou důležitá i pro politiky z oblasti zdravotnictví a pro farmaceutický průmysl, který dlouhodobě tuto významnou část procesu léčby zanedbával a/nebo se jí raději vyhýbal. Možná i díky konferenci ESPACOMP, které se tito reprezentanti účastní, začíná nyní farmaceutický průmysl vyžadovat standardy testování adherence ke svým léčivým přípravkům.

Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Uvítací proslov zástupců Univerzity Karlovy
(zprava: doc. J. Konvalinka a doc. T. Šimůnek)
a ESPACOMP (doc. B. Vrijens a prof. M. de Bruin)
Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Workshop
„Implementing and sustaining of adherence
interventions in real world settings.“

Hlavnímu programu konference předcházely dva celodenní workshopy, na kterých účastníci v menších pracovních skupinách diskutovali možnosti začlenění a udržení vytvořených modelů na podporu adherence k léčbě v různých typech zdravotnických zařízení nebo nástroje k ekonomickému zhodnocení monitorování adherence k užívané farmakoterapii. Následovala večerní uvítací recepce konaná v prostorách Velké auly Karolina Univerzity Karlovy, kde měli proslov prorektor Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., a ředitel ESPACOMP, doc. Dr. Bernard Vrijens, Ph.D., za varhanního doprovodu pana Přemysla Kštici. Zajímavou součástí této recepce byla i literární rešerše prací z oblasti lékové adherence publikovaných od předešlé ESPACOMP konference.

Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Pohled do přednáškového sálu
v Kongresovém centru v Praze
Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Diskuze na téma adherence v lékové politice
(zleva: prof. S. De Geest – zdravotní sestra;
E. Schwartzberg – ministerstvo zdravotnictví;
dr. I. Wilson – interní lékař; J. Pelouchova – pacientka;
T. Baskerville – zástupce farmaceutického průmyslu)

Páteční hlavní odborný program byl tradičně zahájen přednáškou „Jean-Michel Métry Memorial Lecture“, které se zhostil Dr. Ira Wilson z USA. Upozornil zejména na mnohostrannost problematiky adherence k léčbě a obtížnost ji uchopit jak ve výzkumu, tak v praxi. Zdůraznil, že je třeba ji brát v potaz při sledování terapeutické hodnoty léčiv, a to již ve fázi přijímání diagnózy pacientem a dále při volbě terapie a realizaci léčebného plánu. Dalších 8 tzv. „keynote“ a „invited“ přednášek se věnovalo ekonomické stránce lékové adherence, výzkumu adherence v rozvojových zemích a především mezioborové spolupráci. Před auditoriem tak přednesli svá sdělení farmaceut, lékař specialista, praktický lékař, zdravotní sestra a dokonce pacientka a zároveň zakladatelka pacientské organizace v ČR. V rámci diskuzního fóra a 20 krátkých a 53 posterových sdělení pak vystoupili i další odborníci – psychologové, epidemiologové, statistici i již zmínění zástupci farmaceutického průmyslu a regulačních a politických institucí. Takovéto zastoupení různých profesí věnujících se jednomu společnému tématu není při odborných setkáních obvyklé, nicméně zde bylo velmi obohacující a potřebné, neboť zrcadlilo právě onu rozmanitost adherence k léčbě, potažmo chování pacientů, zdravotnických profesionálů a celé společnosti směrem k užívání léčiv.

Konference ESPACOMP 2015 v Praze
„Poster walk“
Konference ESPACOMP 2015 v Praze
Gala večeře v restauraci Mlýnec

Konference splnila očekávání a vedla k navázání užší spolupráce a k propagaci nezbytnosti výzkumu vlivu chování na farmakoterapii pacientů. ČR je teprve devátou zemí, kde se konference ESPACOMP uskutečnila, a to v rekordním počtu 204 účastníků z 24 zemí světa (19 Evropských států, USA, Brazílie, Kanada, Izrael a Austrálie). To se ukázalo jako skvělá příležitost pro výměnu zkušeností a názorů, neboť možnosti výzkumu v oblasti adherence k léčbě jsou mimo jiné velmi závislé na zdravotním systému každé země. Z ČR se zúčastnilo 12 zástupců, přičemž Univerzita Karlova měla 3 ústní sdělení. To jen dokládá, že tato tématika je na půdě Univerzity rozvíjena velmi intenzivně a z pozice KSKF jsme připraveni dále tuto problematiku rozvíjet, spolupracovat na výzkumu a v neposlední řadě implementovat výsledky do výuky farmaceutické péče a sociální farmacie.

Pro KSKF to byla v letošním výjimečném podzimu třetí velká (a druhá mezinárodní) konference a jsme rádi, že i tato akce proběhla plynule a přinesla mnoho zajímavých výstupů. Poděkování patří i organizačnímu zajištění společností C-IN, která se již tradičně podílí na mezinárodních akcích spolupořádaných KSKF.

 

Autoři textu: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Fotografie: Dr. Jenny Demonceau

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS