Univerzita Karlova v Praze zahajuje v rámci OP VaVpI modernizaci budov Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (REVIFAF)

15.05.2013

*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 13. května 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace Projektu „Revitalizace infrastruktury FaF UK v HK“ (dále REVIFAF), v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále OP VaVpI), prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze, která se řadí mezi nejprestižnější výzkumné univerzity v evropském i světovém měřítku. Univerzita ve svém záměru zdůrazňuje orientaci na doktorské a magisterské studium s úzkou vazbou na výzkum a vývoj a zároveň uznává, že citelně postrádá novou moderní infrastrukturu, ve které by se mohla soustředit špičková věda a výzkum a v níž by se vytvořily podmínky pro výuku, zejména v doktorských studijních programech. Podpora z OP VaVpI je v tomto směru definována jako jeden z klíčových nástrojů pro dosažení cílů dlouhodobého záměru.

V současnosti je výuka i výzkumná činnost na FaF UK limitována zastaralou infrastrukturou. Především ze stavebně-technického hlediska budovy fakulty nevyhovují současným nárokům na vzdělávání, výzkum a vývoj. Klíčovým nedostatkem je současný stav vzduchotechniky a klimatizace, která funguje neefektivně a v prostředí, kde probíhají experimenty s potenciálním dopadem na zdraví personálu, se stává významným rizikovým faktorem. Její modernizace proto tvoří jádro projektu. Zvýšení energetické úspornosti je dominantním důvodem pro plánovanou modernizaci části střech na objektech FaF UK a spojovací haly. Bude rekonstruováno nevyhovující hygienické zázemí „Nové posluchárny“ a hlavní vstup s bezbariérovým přístupem.

Vysoce kvalitní výuka spojená s výzkumem bude podpořena nákupem špičkového hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením, díky němuž se studenti budou moci seznámit s nejnovějšími trendy v analytické chemii, a který zároveň zvýší atraktivitu pracoviště pro mezinárodní vědeckou spolupráci a spolupráci se soukromým sektorem. Celkem bude modernizací dotčeno 14 968 m2 užitné plochy. Prospěch z modernizované infrastruktury bude mít k datu ukončení realizace projektu 1600 studentů, z toho 150 v doktorských studijních programech.

Modernizací budou dotčeny tyto budovy: objekt č. 1 na adrese Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, objekt č. 2 Zámostí 683, 500 05 Hradec Králové.

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 85,7 mil. Kč. Z toho 12,8 mil. Kč bude hrazeno z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování, tj. 15% výše dotace a 72,9 mil. Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, tj. 85 % výše dotace.

Realizace projektu bude probíhat od května roku 2013 do června roku 2015.

 

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS