Profesor Manuel Miró jmenován hostujícím profesorem na Farmaceutické fakultě UK

24.10.2014

Profesor Manuel Miró z University of Balearic Islands (UIB, Španělsko) převzal 23. 10. 2014 na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK) dekret, kterým mu byl usnesením kolegia rektora UK (na návrh Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK) udělen čestný titul hostujícího profesora. Je příznačné, že předání dekretu se uskutečnilo při příležitosti konání jednoho z mnoha odborných seminářů (tentokrát na téma „Metodologie výzkumu a příprava odborného článku k publikaci“), které profesor Miró v posledních několika letech na naší fakultě uspořádal. Udělení čestného titulu představuje nejen ocenění významného příspěvku profesora Miró k realizaci strategického záměru FaF UK v oblasti zahraničních aktivit, jehož velmi důležitou prioritou je prohlubování internacionalizace pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti fakulty, ale je i logickým vyústěním více než desetileté spolupráce tohoto vynikajícího španělského pedagoga a vědce (pracujícího v oboru analytické chemie) s naší univerzitou.

Z odborného zaměření prof. Miró vyplývá, že v rámci FaF UK nejintenzivnější spolupráce probíhá s pracovištěm katedry analytické chemie.   Společné aktivity zahrnují výměny diplomantů, doktorandů, pobyty post-doc pracovníků FaF UK na UIB, a samozřejmě také kooperaci při řešení výzkumných projektů, vyúsťujících do společných publikací odborných článků ve světově významných časopisech. Není bez zajímavosti, že v rámci univerzitního projektu „Postdoci na UK“ v současné době pracují na FaF UK dva post-doci, kteří absolvovali doktorské studium právě na mateřském pracovišti prof. Miro ve Španělsku.

Prof. Miro působí od roku 2012 jako zahraničního expert v projektu OPVK (osa 2. 3., reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0235) „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie (TEAB)“,  jehož řešiteli jsou pracovníci FaF UK.  Pravidelně několikrát ročně konzultuje se studenty i akademickými pracovníky FaF UK formou seminářů a workshopů odborná témata z oblasti automatizace chemických analýz. Z pozice editora prestižního časopisu Analytica Chimica Acta též předává své zkušenosti doktorandům, kteří se tak mohou vyvarovat chyb a předcházet problémům souvisejícím s recenzním řízením při publikování článků v odborných časopisech. V červnu 2014 byl prof. Miró spoluorganizátorem a jedním z hlavních přednášejících na třídenním mezinárodním workshopu „Trendy v přípravě vzorků k analýze“, pořádaném FaF UK v Hradci Králové.

DSC03549aDSC03565

Udělením čestného titulu „hostující profesor“ spolupráce FaF UK s prof. Miró rozhodně nekončí. V současné době připravuje FaF UK s prof. Miró společný projekt v intencích rámcového programu pro výzkum a inovace EU „Horizont 2020“.

 

Text připravil M. Polášek
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS