Mezinárodní workshop „Trends in sample pre-treatment“ na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové

20.06.2014

Ve dnech 17. – 19. června 2014 se konal na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové mezinárodní workshop zaměřený na moderní trendy v úpravě vzorků před jejich chemickou analýzou („Trends in sample pre-treatment)“. Workshop organizovali zaměstnanci Katedry analytické chemie (KACH) Farmaceutické fakulty pod vedením proděkana FaF UK prof. Petra Solicha v rámci řešení evropského projektu TEAB (CZ.1.07/2.3.00/20.0235) a také jako příspěvek k oslavě 45. výročí založení fakulty.  Akce zahrnovala 12 přednášek prezentovaných předními zahraničními a z menší části také domácími odborníky, 3 panelové diskuse, 8 praktických ukázek různých automatizovaných technik úpravy vzorků v laboratořích KACH a exkurzi do laboratoře 3. Interní geronto-metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.  Aktuální a z praktického analytického hlediska velmi důležité téma zaujalo celkem 50 účastníků, z toho 16 ze zahraničí (USA, Austrálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Řecko a Indonésie), 7 doktorandů, 6 postdoků a zbytek tvořili akademičtí pracovníci z ČR.  

Bohatou diskusi vyvolaly mimo jiné přednášky prof. Jaromíra Růžičky (School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii, USA) na téma sekvenční injekční analýzy a využití této techniky k automatizaci analytických postupů včetně úpravy vzorku před vlastním stanovením, prof. Miroslava Macky (University of Tasmania, Austrálie), který prezentoval výsledky své výzkumné činnosti z oblasti miniaturizace chromatografických a elektroforetických analyzátorů, prof. Manuela Miró (University of Balearic Islands, Španělsko) jenž se zabýval průtokovými metodami on-line zpracování vzorků na čipech ve spojení s technikou lab-on-valve, dr. Grahama Marshalla (ředitel firmy Global FIA, Inc., USA), který kromě přednášky shrnující jeho zkušenosti s automatizaci úpravy vzorků předvedl též praktické ukázky možností využití čerpadla milliGAT™ jako součásti automatizovaných průtokových systémů. Velký ohlas měla také přednáška prof. Františka Švece (ředitel Lawrence Berkeley National Laboratory, USA) z oblasti vývoje nových sorbentů (zejména monolitických materiálů) pro úpravu vzorku a kapalinovou chromatografii. Čtenáře možná zaujmou česká jména hlavních zahraničních přednášejících. Jedná se o světově uznávané odborníky českého původu, kteří se etablovali na významných zahraničních institucích, s nimiž KACH FaF UK dlouhodobě spolupracuje formou řešení společných projektů i vědeckých mobilit na úrovni postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků.  Je potěšitelné, že v závěrečné diskusi byla všemi účastníky, včetně zahraničních, kladně hodnocena jak vysoká odborná úroveň a vědecký přínos programu, tak i společenská stránka této akce.   

Obr-1Obr-2Obr-3Obr-4Obr-5

 
Zpracoval:  doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc., Katedra analytické chemie FaF UK


logolink_color.jpg

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS