STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Zdroj: Health communication | Datum zveřejnění: 03.03.2017


Excelentní vědecké centrum STARSS pro oblast separačních věd v Hradci Králové? To je reálná vize, kterou přináší projekt Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Okolo 150 milionů korun z evropských fondů míří do východních Čech. Projekt profesora Petra Solicha, docentky Lucie Novákové a jejich kolegů byl vybrán odbornou komisí MŠMT, složenou ze zahraničních i českých hodnotitelů, k finanční podpoře z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt s názvem Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science (STARSS), si klade za výzkumný cíl zavést nové a rozvíjet pokročilé separační techniky ze skupiny metod chromatografických, elektromigračních a metod pro úpravu vzorků před analýzou" vysvětlil proděkan fakulty a garant projektu profesor Solich.

Výzkumný tým povede profesor František Švec, excelentní zahraniční odborník, který má dlouholeté zkušenosti s řízením vědecko-výzkumné práce v oblasti analytické chemie v USA. „Specifickou náplní našeho rozsáhlého projektu je například vývoj vysoce citlivých a selektivních separačních metod umožňujících detekci a charakterizaci minoritních složek v tělních tekutinách jako je krev či plazma. Ačkoliv je jich v našem těle velice málo, jsou nesmírně důležité, neboť signalizují stav organizmu a lze z nich vyčíst potenciální nástup nemoci ještě předtím, než vypukne. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze s použitím nejnovější přístrojové techniky, kterou máme v rámci projektu naplánovanou. Jinou součástí projektu jsou práce směřující k nalezení nových postupů vedoucích k zjednodušení složení zkoumaných velice komplexních vzorků. Bez těchto postupů by i současná sebemodernější technologie byla krátká na jejich detekci i charakterizaci. Toto jsou jenom dva příklady dávající nahlédnout do kuchyně našeho projektu" popisuje profesor Švec.

Cíle projektu jsou ambiciózní, avšak reálné. „To, že klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem bude vědec, který se více než 25 let pohyboval v prostředí vědecky nejvyspělejším, ve výzkumu v USA, nejdříve na prestižní University of California v Berkeley a poté na výzkumné instituci E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, Molecular Foundry sídlící poblíž San Franciska, bude naší velkou výhodou. V osobě profesora Švece, který publikoval téměř 500 vědeckých prací v prestižních odborných vědeckých časopisech a je autorem či spoluautorem více než 70 patentů v USA i v dalších zemích (jeden z nejznámějších jsou tzv. monolitické stacionární fáze a jejich využití v analytické chemii), máme záruku, že naše snahy a představy se mohou úspěšně realizovat" dodává profesor Solich.

 

Zleva: prof. Ing. František Švec, DrSc. (vedoucí odborného týmu), doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (odborná garantka), prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (garant projektu).

 

Odborný tým bude složen z 16 výzkumných pracovníků, jak zkušených „senior researchers" z řad akademických pracovníků Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, tak z nově přijatých mladých talentovaných pracovníků začínajících rozvíjet svou vědeckou kariéru. Projekt klade velký důraz na mezinárodní spolupráci se zahraničními výzkumnými centry a předpokládá její další rozšiřování o další prestižní výzkumná pracoviště zabývající se oblastí separačních věd. Strategickými partnery projektu jsou australská University of Melbourne, portugalská výzkumná instituci REQUIMTE při University of Porto a španělská University of Balearic Islands, s jejichž zástupci výzkumníci z hradecké fakulty již dlouhodobě spolupracují.

Finanční dotace poputuje především na modernizaci přístrojového a materiálního vybavení laboratoří, personální posílení vědeckých týmů, a na mezinárodní aktivity. Odborná garantka projektu docentka Nováková upřesňuje: „Více než třetina finančních prostředků projektu je plánována na investiční výdaje a nákup nejmodernějších analytických přístrojů, které jsou nutné pro pokročilý výzkum v oblasti separačních věd. Přístrojové vybavení bude zahrnovat nové systémy pro separaci, mezi nimi UHPLC, SFC, CE i SIA systémy a jejich spojení s citlivou detekcí typu hmotnostní spektrometrie. Ta je klíčová pro dosažení potřebné citlivosti a selektivity při analýze komplexních matric."

Projekt startuje 1. března r. 2017 a potrvá do r. 2022. „Věříme, že za 5,5 let si budeme moci říct, že výzkumný tým STARSS z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy výrazně přispěl ke zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků tak, jak si předsevzal na svém začátku" uzavírá s úsměvem profesor Solich.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS