Program

PROGRAM 60. ČESKO-SLOVENSKÝCH FARMAKOLOGICKÝCH DNŮ

Středa (15. 9.) 

9:00 – 13:00 Odborná exkurze do barokního „Českého farmaceutického muzea na Hospitalu v Kuksu“

14:00 – 14:20 Slavnostní zahájení 60. Česko-Slovenských farmakologických dnů

14:20 – 15:20 In memoriam Prof. MUDr. Heleny Raškové, DrSc., Dr.h.c. (*2.1.1913-†13.4.2010) 

Prof. RNDr. J. Květina, DrSc., Dr.h.c.: „Od farmakologických pozorování Jana Evangelisty Purkyně a Karla Chodounského k éře experimentální farmakologie Heleny Raškové a ještě o kousek dál ...“.15:20-15:30 přestávka

15:30 – 18:00 Sympozium molekulární farmakologie

15:30- 16:35- Molekulární farmakologie

16:35-16:50 – přestávka

16:50-17:55 – Farmakogenetika a buněčná farmakologie

 

18:00 – zasedání výborů farmakologických společností

19:00- 22:00– Společenská večeře v Botanické zahradě Farmaceutické fakulty UK

 

Čtvrtek (16. 9.):

 

8:00 – 9:10 Farmakologie kardiovaskulárního systému

9:20- 10:25 Dyslipidémie a ateroskleróza

10:35 – 10:55 přednáška PharmDr. Radima Petráše - Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) „Česká republika - prostor pro inovace nebo pouhé odbytiště?“

 

11:00 – 12:00 shromáždění členů ČSEKFT

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 diskuse u posterů

- vyhlášení výsledku soutěže o nejlepší poster mladého farmakologa 

14:00-14:20 „Léková politika“ -PharmDr. Martin Beneš - Státní ústav pro kontrolu léčiv

14:20 – 16:35 Onkofarmakologie I

15:25-15:35 přestávka

15:35 – 16:35 Onkofarmakologie II

16:35-16:45 přestávka

16:45-17:50 Diabetes mellitus  

18:00 – Hold k životnímu jubileu Prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., Dr. h. c., s pojený s přípitkem v koridoru FaF UK sponzorovaným firmou PRO.MED.CS Phaha a.s.  

18: 20 -19:00 – pohoštění v koridoru Farmaceutické fakulty UK

 Pátek (17. 9.): 

8:15 – 9:05 Farmakologie oxidačního stresu

9:15-10:20 Varia

10:30 – 12:00 Mladí farmakologové

 

12:00-12:15- vyhlášení výsledku soutěže o nejlepší přednášku mladého farmakologa

– závěrečné slovo a ukončení Farmakologických dnů

 

 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK

Přednášky jsou většinou 10 minutové (+ 5 minut na diskuzi). Úvodní přednášky v každé sekci jsou 15 minutové (+ 5 minut na diskuzi).

Všechn přednášky se uskuteční v Nové posluchárně Farmaceutické fakulty UK v přízemí fakulty napravo od vstupu na fakultu.

 

Středa 15. 9. 2010

 

Sympozium molekulární farmakologie

15:30- 16:35 hodin - Molekulární farmakologie

Předsedající: Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD., Prof. MUDr. Radomír Nosáľ. DrSc.

Principy organizace a signalizace metabotropních glutamátových receptorů / Signalizace metabotropním glutamátovým receptorem 1 a jeho sestřihové varianty. Blahoš J., Franková D., Hajková A., Techlovská Š., Rulcová A., Kumpošt J., Hruboš O. (15 minut)

 

Interactions of Ah receptor with intracellular signaling pathways. Vondráček J., Umannová L., Procházková J., Souček K., Kozubík A., Machala M. (10 minut)

Expresia vybraných transkripčných faktorov u pacientov s adenokarcinómom obličiek. Mésarošová L., Švihra J., Fraňová S., Klimas J., Křenek P., Kyselovič J., Ochodnický P. (10 minut)

Chromozómové abnormality ako prediktory progresie a liečebnej odpovede u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou. Giertlová M., Šarišský M., Hájiková M.,Tóthová E., Mirossay L. (10 minut)

16:35-16:50 – přestávka - přednáška sponzora Generi-Biotech, s.r.o.

 

16:50-17:55 hodin – Farmakogenetika a buněčná farmakologie

předsedající: Doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD., Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD

 

Farmakogenetika analgetické účinnosti tramadolu. Slanař O., Matoušková O., Dupal P., Chytil L., Perlík F. (15 min)

 

Sledování polymorfizmů v promotorové oblasti genu pro TNF-a v souvislosti s výskytem nespecifických střevních zánětů a účinností terapie infliximabem. Kolorz M., Bartošová L., Chýlková A. (10 minut)

 

Využití Caco-2 buněk v biofarmaceutickém klasifikačním systému (modelové látky- ambroxol, kofein). Štětinová V., Smetanová L., Kholová D., Svoboda Z., Květina J. (10 minut)

Molekulárna farmakológia izomérov N-feruloylserotonínu izolovaných ľudských neutrofilov. Nosáľ R., Perečko T., Jančinová V,. Drábiková K., Harmatha J., Sviteková K. (10 minut)

 

Čtvrtek 16.9.2010

8:00-9:10 hodin - Farmakologie kardiovaskulárního systému

předsedající: Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Rapid development of isoproterenol-induced cardiac hypertrophy is preceded with an overexpression of cardiomyocyte growth factors. Piváčková L., Černecká H., Turčeková K., Ölvedy M., Klimas J., Ochodnický P., Musil P., Adameová A., Kyselovič J., Křenek P. (15 minut)

Sledování dynamiky funkčních, morfologických a molekulárních změn v průběhu rozvoje chronické antracyklinové kardiotoxicity. Popelová O., Štěrba M., Jirkovský E., Mazurová Y., Hašková P., Šimůnek T., Vávrová A., Adamcová M., Hroch M., Geršl V. (15 minut)

 

Influence of different drugs with iron chelating properties on catecholamine model of cardiotoxicity. Mladěnka P., Zatloukalova L., Filipsky T., Hrdina R. (10 minut)

 

Acute anthracycline cardiomyopathy induced mRNA changes. Turčeková K., Černecká H., Mesárošová L., Snopková M., Ochodnický P., Kyselovič J., Křenek P., Klimas J. (10 minut)

 

9:10-9:20 hodin - přestávka

 

9:20- 10:25 hod - Dyslipidémie a ateroskleróza

předsedající: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

"Léčba dyslipidémií - kam směřujeme?" Bultas J. (15 minut)

Změny exprese endoglinu v aterogenezi ve vztahu k hladinám cholesterolu a velikosti plátu u ApoE/LDLR deficientního myšího modelu. Večeřová L., Stráský Z. , Slanařová M. , Rathouská J. , Brčáková E., Nachtigal P. (10 minut)

 

Účinok SME 1EC2 ba vybrané funkčné parametre u hHTG potkanov. Sotníková R., Knezl V., Bauer V., Bezek Š., Navarová J., Dřímal J., Nosáľová V., Brosková Z., Kyseľová Z. (10 minut)

 

Pleiotropní účinky atorvastatinu a TGFb/endoglinové kaskády v cévní stěně u APOE/LDLR double knockout myšího modelu. Stráský Z., Večeřová L., Rathouská J., Slanařová M., Brčáková E., Nachtigal P. (10 minut)

 

10:35 – 10:55 hodin PharmDr. Radim Petráš - Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

„Česká republika - prostor pro inovace nebo pouhé odbytiště?“

 

11:00 – 12:00 hodin - plenární zasedání členů ČSEKFT

 

12:00 – 13:00 hodin oběd

 

14:00-14:20 –„ Léková politika“ - PharmDr. Martin Beneš - Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

14:20-16:35 hodin - Onkofarmakologie I

předsedající: RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc., Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

Terapeutický význam cytokinů a anticytokinů. Zidek Z., Kmonickova E. (15 minut)

Antiproliferative and antiangiogenic effects of polyphenols. Mojžiš J., Pilátová M., Varinská L., Miroššay A., Mojžišová G., Mirossay L. (10 minut)

 

Targeted liposomes as carriers for anticancer drugs. Turánek J. (10 minut)

 

Antiproliferative effect of indole derivatives of thiourea. Pilatova M.,, Kutschy P., Mojzis J., Budovska M., Mojžiš J. (10 minut)

 

15:25-15:35 hodin – přestávka

 

15:35 – 16:35 hodin - Onkofarmakologie II

předsedající - Prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc., RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.,

 

Potential antiangiogenic effect of newly-synthesized derivates of natural compounds. Varinská L., Ivanová L., Urdzík P., Dankovčík R., Ostró A., Mojžiš J. (10 minut)

 

Effects of non-steroidal aromatase inhibitors in the premenopausal breast cancer prevention. Sadloňová V., Nosáľová G., Fraňová S., Kubatka P. (10 minut)

Increased expression of STAT5A may play a role in the oncogenesis of the renal cell carcinoma. Mésarošová L., Fraňová S., Klimas J., Křenek P., Kyselovič J., Ochodnický P., Švihra J. (10 minut)

Imunobiologický potenciál inhibitorů SERCA. Kmoníčková E., Harmatha J., Vokáč K., Kostecká P., Vandasová E., Farghali H., Zídek Z. (10 minut)

 

16:35-16:45 hodin - přestávka

 

16:45-17:50 hodin – Diabetes mellitus

přesedající: Doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc

Zmeny génovej expresie markerov obličkového poškodenia v iniciálnom štádiu diabetickej nefropatie. Gajdáčová B., Harčárová A., Mackovičová K., Turčeková K., Křenek P., Kuželová M., Ochodnický P. (15 minut)

 

Ovplyvnenie molekulárnych parametrov v experimentálnom diabete pyknogenolovými frakciami. Dráfi F., Jankyová S., Novák M., Mátyás S. (10 minut)

 

Role of AMPK pathway in drug-metabolizing enzymes induction via nuclear receptors. Svecová L., Wang H., Vrzal R., Dvorak Z., Mani S., Pavek P. (10 minut)

Význam metforminu při farmakoterapii diabetu v seniu. Blechová R. (10 minut)

 

18:00 hodin – Hold k životnímu jubileu Prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., Dr. h. c., s pojený s přípitkem v koridoru FaF UK sponzorovaným firmou PRO.MED.CS Phaha a.s.

- přednese Prof. MUDr. V. Geršl, CSc. a PharmDr. Zbyněk Svoboda, Ph.D

 

 

Pátek 17.9.2010

 

8:15 – 9:05 hodin - Farmakologie oxidačního stresu

přesedající: RNDr. Růžena Sotníková, CSc., Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

Substitučné deriváty kyseliny indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy s antioxidačnou aktivitou: vzťah štruktúry a účinku. Jusková M., Májeková M., Štefek M. (15 minut)

Antioxidačný efekt vybraných látok testovaná in vitro. Drafi F., Valachova K., Hrabarova E., Bauerova K., Juranek I., Soltes L. (10 minut)

Maturation of energy metabolism in the neonatal rat brain accounts for the susceptibility of newborn rats to hypoxic-ischemic insult. Juránek I., Bačiak L., Kucharská J., Sumbalová Z. (10 minut)

 

9:05-9:15 hodin -přestávka

9:15-10:20 hodin - Varia

Přesedající: Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Nové fenomény na drogové scéně v České republice a v Evropě. Šustková – Fišerová M. (15 minut)

Vliv intracerebrální aplikace kanabinoidu na aktivitu jaterních CYP450 u potkana. Zendulka O., Juřica J., Šulcová A. (10 minut)

 

Možné mechanizmy rezistencie na glukokortikoidy pri nefrotickom syndróme detí. Mirossay L., Szilagyi K., Podracká Ľ., Miroššay A., Rybárová S., Mojžiš J. (10 minut)

Preskripcia antihypertenzív v ambulantnej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1999 - 2010. Čorejová A., Verčinská M., Súkeľ O., Kyselovič J. (10 minut)

10:20-10:30 hodin -přestávka

 

 

10:30-12:00 hodin - Sekce mladí farmakologové

–všechny přednášky trvají 10 minut (+3 minuty diskuze)

Členové komise: Prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., Dr. h. c., Prof. MUDr. Nosáľ Radomír DrSc., Doc. MVDr. Pavel Suchý Ph.D.

Porovnanie protektívnych účinkov pioglitazónu a ramiprilu v experimentálnom modeli obličkového zlyhania a endotelovej dysfunkcie. Černecká H., Turčeková K., Mesárošová L., Klimas J., Křenek P., Kyselovič J., Ochodnický P.

Vliv probiotické medikace (E. coli Nissle) na manifestaci experimentálně navozených gastrointestinálních lézí u potkanů a prasat. Kuneš M., Květina J., Tláskalová H., Bureš J.

Účinok pyridoindolových derivátov - stobadínu a SMe1 na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca potkana. Brosková Z., Knezl V.

 In vitro studium účinků nových chelátorů železa u poškození srdečních buněk katecholaminy. Hašková P., Koubková L., Kovaříková P., Vávrová A., Šimůnek T.

Možnosti zvýšení účinnosti antracyklinových chemoterapeutik v prsním karcinomu. Hanušová V., Skálová L.

12:00-12:15 hodin- vyhlášení výsledku soutěže o nejlepší přednášku mladého farmakologa 

– závěrečné slovo a ukončení Farmakologických dnů

 

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS