Požadavky na uchazeče o řízení ke jmenování profesorem

Před podáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kritéria UK i s doporučenými hledisky hodnocení UK a z nich vycházející fakultní kritéria:

Uchazeči doporučujeme nejprve doručit Vědeckému oddělení k posouzení vyplněný formulář CV pro VR (v maximálním rozsahu 2 stran) a teprve po kladném vyjádření proděkana pro vědu podat návrh na zahájení jmenovacího řízení.

V případě, že má uchazeč zájem o řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, podá návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o zahájení řízení ke jmenování profesorem (vzor návrhu).  S návrhem je nutné dodat na vědecké oddělení elektronickou formu vyplněného formuláře společně s následujícími přílohami:

 • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor životopisu)
 • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za posledních pět let, podepsaný uchazečem a vedoucím jeho pracoviště s datem vyhotovení (vzor výkazu pedagogické činnosti)
 • Příloha č. 3: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor strukturované bibliografie)
 • Příloha č. 4: Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné), doložený kopií příslušných stránek z WoS (vzor seznamu citací)
 • Příloha č. 5: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)
 • Příloha č. 6: Doklady o dosaženém vzdělání
 • Příloha č. 7: Podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (vzor zahraničních zkušeností)
 • Příloha č. 8: Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity. Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané s datem vyhotovení.

Výše uvedené podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem musí být podepsány žadatelem a předloženy na vědecké oddělení, a to: přílohy č. 1-4 a 7 v 7 ks výtisků (vždy 2 originály a 5 kopií), přílohy č. 5-6 a 8 ve 2 originálních vyhotoveních. V elektronické podobě musí být zaslán na drsatovd@faf.cuni.cz životopis, výkaz pedagogické činnosti, seznam vědeckých či odborných prací, seznam citací prací a podklady v příloze č. 7.

Děkan připraví návrh na ustavení hodnotící komise do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky.  Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu zasedání Vědecké rady FAF UK.

Na základě § 74 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem v čl. 18 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 5.000 Kč za řízení ke jmenování profesorem. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise v řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou FaF UK a je nevratný.

Úhrada:

 • banka: Československá obchodní banka
 • účet: 153149586/0300
 • IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
 • Swift: CEKOCZPP
 • konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
 • variabilní symbol: 91702
 • specifický symbol: část RČ před lomítkem

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS