Proces habilitačního řízení na FaF UK

Před podáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kritéria UK i s doporučenými hledisky hodnocení UK a z nich vycházející fakultní kritéria:

V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci.

Habilitační řízení je standardně vedeno v českém a slovenském jazyce, je možné jej však uskutečnit i v jazyce anglickém. V tomto případě je habilitační práce, habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce vedena v anglickém jazyce. Další podklady je v případě volby anglického jazyka nutné připravit zčásti v jazyce českém a zčásti v jazyce anglickém dle níže uvedených instrukcí.

Doporučený postup pro podání návrhu na zahájení řízení

Uchazeči doporučujeme dodržovat následující postup:

 1. Doručit Vědeckému oddělení na email kvalifikacni.rizeni@faf.cuni.cz k posouzení vyplněný formulář CV pro VR (v maximálním rozsahu 2 stran), na základě kterého proděkan pro vědu doporučí či nedoporučí uchazeči pokračovat v dalších krocích vedoucích k zahájení habilitačního řízení.
   
 2. Připravit přílohy č. 1–11 a odeslat je k předběžné kontrole na email drsatovd@faf.cuni.cz. Velmi často si tak uchazeč ušetří čas a práci při případném přepracovávání.
   
  • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor životopisu) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky, podepsaný uchazečem a vedoucím jeho pracoviště s datem vyhotovení (vzor výkazu pedagogické činnosti) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 3: Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor přispění k rozvoji oboru) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 4: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor strukturované bibliografie) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 5: Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS (vzor seznamu citací) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 6: Uchazečův komentovaný výběr pěti nejdůležitějších prací a jejich přínosu pro obor s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor výběru pěti nejdůležitějších prací) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 7: Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků (vzor zahraničních zkušeností) – v českém, případně i anglickém jazyce
    
  • Příloha č. 8: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)
    
  • Příloha č. 9: Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
    
  • Příloha č. 10: Habilitační práce – v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
   Vlastní habilitační práce musí být zaslána též v elektronické podobě na uvedený mail, a to výhradně ve formátu pdf/a ve verzích 1a nebo 2u (návod na převod do uvedeného formátu). Vzhledem k autorským právům nelze zveřejňovat články na internetu, proto elektronická podoba habilitační práce musí být totožná s tištěnou formou, ale bez naskenovaných publikovaných článků v časopisech. Vlastní práce obsahuje pouze seznam publikovaných článků.
    
  • Příloha č. 11: Návrh tří témat habilitačních přednášek (vzor návrhu přednášek) – v českém nebo anglickém jazyce
 3. Po odsouhlasení příloh, a zapracování případných doporučení, vyplnit Formulář pro uchazeče habilitačního řízení – v českém, případně i anglickém jazyce. Údaje uvedené v jednotlivých přílohách se musí shodovat s údaji uvedenými ve formuláři. Formulář se vyplňuje ve 3. osobě a je odesílán pouze elektronicky ve formátu docx (Word).
 4. Vytvořit vlastní návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci (vzor návrhu). Uchazeč z pracoviště mimo FaF UK by měl k návrhu přiložit též doporučující dopis oficiálního zástupce organizace, u níž je uchazeč zaměstnán na hlavní pracovní poměr.
   
 5. Doručit na FaF UK (osobně na podatelnu či Vědecké oddělení, nebo poštou) následující dokumenty podepsané žadatelem v uvedeném množství:
  návrh na zahájení habilitačního řízení   1 originál
  přílohy 1-7 7 výtisků: 2 originály + 5 kopií
  přílohy 8-9 2 originální vyhotovení
  příloha 10 5 výtisků
  příloha 11 1 originál
 6. Odeslat elektronicky na email kvalifikacni.rizeni@faf.cuni.cz následující dokumenty v uvedených formátech:
  přílohy 1-7 formát pdf
  příloha 10 formát pdf/a ve verzích 1a nebo 2u (návod na převod do uvedeného formátu)
  příloha 11 formát docx (Word)
  formulář HŘ    formát docx (Word)

Kroky po podání návrhu na zahájení řízení

 1. Děkan připraví návrh na ustavení habilitační komise do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

  Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu vhodnému zasedání Vědecké rady FAF UK.

 2. Na základě § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením v čl. 8 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 2.000 Kč za habilitační řízení.

  Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise Vědeckou radou FaF UK a je nevratný.

  Po schválení habilitační komise Vědeckou radou FaF UK je uchazeč Vědeckým oddělením vyzván k úhradě poplatku.

  Úhrada:

  banka: Československá obchodní banka
  účet: 153149586/0300
  IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
  Swift: CEKOCZPP
  konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
  variabilní symbol: 91701
  specifický symbol: část RČ před lomítkem
 3. Po zaplacení poplatku obdrží uchazeč od Vědeckého oddělení pokyny k habilitační přednášce. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce je vždy zařazena na program nejbližšího vhodného zasedání VR FaF UK po získání kladného stanoviska habilitační komise.

Kroky po habilitační přednášce a obhajobě habilitačního řízení

 1. V případě schválení návrhu na jmenování docentem Vědeckou radou FaF UK je návrh se všemi nezbytnými materiály postoupen na Rektorát Univerzity Karlovy.
   
 2. V případě schválení návrhu na jmenování docentem Kolegiem rektora UK je uchazeč informován o jmenování docentem a zařazen na nejbližší možný termín promoce docentů Univerzity Karlovy. Za účelem uzavření habilitačního spisu je nezbytné, aby uchazeč předal kopii jmenovacího dekretu na Vědecké oddělení.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS