Požadavky na uchazeče o habilitační řízení

Před podáním návrhu na zahájení řízení doporučujeme, aby si ve vlastním zájmu uchazeč prostudoval kritéria UK i s doporučenými hledisky hodnocení UK a z nich vycházející fakultní kritéria:

Uchazeči doporučujeme nejprve doručit Vědeckému oddělení k posouzení vyplněný formulář CV pro VR (v maximálním rozsahu 2 stran) a teprve po kladném vyjádření proděkana pro vědu podat návrh na zahájení habilitačního řízení.

V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci (vzor návrhu). S návrhem je nutné dodat na vědecké oddělení elektronickou formu vyplněného formuláře společně s následujícími přílohami:

 • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor životopisu)
 • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky, podepsaný uchazečem a vedoucím jeho pracoviště s datem vyhotovení (vzor výkazu pedagogické činnosti)
 • Příloha č. 3: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče (vzor strukturované bibliografie)
 • Příloha č. 4: Seznam citací prací uchazeče dle metodiky WoS (případně SCOPUS, eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS (vzor seznamu citací)
 • Příloha č. 5: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)
 • Příloha č. 6: Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Příloha č. 7: Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků (vzor zahraničních zkušeností)
 • Příloha č. 8: Habilitační práce 

Výše uvedené podklady pro zahájení habilitačního řízení musí být podepsány žadatelem a předloženy na vědecké oddělení, a to: přílohy č. 1-4 a 7 v 7 ks výtisků (vždy 2 originály a 5 kopií), přílohy č. 5-6 ve 2 originálních vyhotoveních a přílohu č. 8 v 6 ks výtiscích. V elektronické podobě musí být zaslán na drsatovd@faf.cuni.cz životopis, výkaz pedagogické činnosti, seznam vědeckých či odborných prací, seznam citací prací, podklady v příloze č. 7 a návrh tří témat habilitačních přednášek.

Vlastní habilitační práce musí být zaslána též v elektronické podobě na uvedený mail, a to výhradně ve formátu pdf/a ve verzích 1a nebo 2u (návod na převod do uvedeného formátu). Vzhledem k autorským právům nelze zveřejňovat články na internetu, proto elektronická podoba habilitační práce musí být totožná s tištěnou formou, ale bez naskenovaných publikovaných článků v časopisech. Vlastní práce obsahuje pouze seznam publikovaných článků.

Děkan připraví návrh na ustavení habilitační komise do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky.  Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu zasedání Vědecké rady FAF UK.

Na základě § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením v čl. 8 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 2.000 Kč za habilitační řízení. Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise Vědeckou radou FaF UK a je nevratný.

Úhrada:

 • banka: Československá obchodní banka
 • účet: 153149586/0300
 • IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
 • Swift: CEKOCZPP
 • konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
 • variabilní symbol: 91701
 • specifický symbol: část RČ před lomítkem

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS