Granty a projekty

Projekty zahájené v roce 2022

European Network for Skin Engineering and Modeling
Období: 01.09.2022 - 31.08.2026   Hlavní řešitel: -

Vývoj teranostik pro radiodiagnostiku a radioterapii nádorů: radiopeptidy cílené na VEGFR-1
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Biodegradovatelné na nanomateriálech založené lékové systémy jako biotechnologická platforma pro cílenou terapii zánětlivých jaterních onemocnění
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Holas Ondřej PharmDr., Ph.D. - Katedra farmaceutické technologie

Předčasné stárnutí kůže u přeživších po onkologické léčbě v dětství - diagnostická metoda predikce rozvoje pozdních následků
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Kruseová Jarmila MUDr., Ph.D. -

Vývoj nových dlouhodobě působících bronchodilátorů odvozených od vasocinonu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Jakubík Jan Mgr., Ph.D. -

Placentární signalizace NLRP3 inflamazómu u žen s gestačním diabetem a terapeutický potenciál metforminu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Karahoda Rona PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Dynamické změny membránového transportu jako markery průběhu terapie a měřitelné reziduální nemoci u akutní myeloidní leukémie
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémie
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Korábečný Jan doc. PharmDr., Ph.D. -

Solubilní endoglin ve vztahu k biomarkerům endotelové dysfunkce a cévního zánětu nad rámec vlivu na kontrolu glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Období: 01.05.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Rizika cirkulace veterinárních léčiv v životním prostředí.
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Podlipná Radka RNDr., Ph.D. -

Matematické modelování dynamiky exprese genů regulovaných nukleárními receptory v hepatocytárních sféroidech
Období: 01.01.2022 - 31.12.2025   Hlavní řešitel: Bernhauerová Veronika Mgr., Ph.D. - Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Syntéza nových přírodních isokumarinů pomocí tandemové Pd-katalýzy
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kratochvíl Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Syntéza a štúdium kardioprotektívneho účinku inhibítorov topoizomerázy II beta
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Macuš Marek Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nová léčiva v terapii AML a jejich role v rezistenci leukemických buněk
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Ahmed Fahda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nanočástice PLGA s antibiotiky pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Frolov Vladislav - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vliv léčby dapagliflozinem na endotelovou dysfunkci vyvolanou solubilním endoglinem u endoletových buněk pacientů s diabetes mellitus.
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vašinová Martina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zlaté nanočástice pokryté lipidy jako model lidské korneocytální lipidové obálky
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Hirbod Sorina - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Elektronické monitorování adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Voříšková Eliška Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Užívání kanabinoidů v těhotenství; vliv na placentární funkce
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Synova Tetiana - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Epigenetické změny v rozvoji nealkoholové tukové choroby jater
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Omwanghe Ehiofomwan Ameze, M.Sc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium povrchových interací léčiv a silikátů v systémech se zrychleným uvolňováním léčiva
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Niederquell Andreas - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Studium vztahu mezi strukturou a aktivitou antimykobakteriálních pyrimidinových derivátů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kufa Martin Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Potenciál slabých acidifikátorů mobilní fáze pro zvýšení citlivosti proteomických bottom-up LC-MS analýz.
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Jadeja Siddharth Bhupendrasinh - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Nové zelené přístupy k automatizované úpravě vzorků založené na kapalinové extrakci pro organické kontaminanty
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Horstkotte Burkhard Dr. - Katedra analytické chemie

Rostlinné UDP-glykosyltransferasy a jejich epigenetická regulace v souvislosti s tolerancí herbicidů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Matoušková Petra doc. Ing., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv přímého ovlivnění endoglinu na rozvoj hlavních komplikací metabolického syndromu: aterogeneze a nealkoholové steatohepatitidy
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Nachtigal Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd

Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pávek Petr prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Epigenetická regulace detoxikačních enzymů podílejících se na lékové resistenci u parazitických hlístic
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Skálová Lenka prof. RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Vliv mateřské imunoaktivace na serotonergní systém ve fetoplacentární jednotce a vývoj fetálního, mladého a dospělého mozku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Štaud František prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Lékové interakce anti-HIV a anti-HCV léčiv se statiny a přímými perorálními antikoagulancii na úrovni střevní bariéry
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Nanosorbenty v přípravě vzorku pro chromatografické stanovení kontaminantů v životním prostředí a v potravinách
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Katedra analytické chemie

Oxidované acylceramidy a korneocytální lipidová obálka ve zdravé a nemocné kůži
Období: 01.01.2022 - 31.12.2026   Hlavní řešitel: Opálka Lukáš PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Nový pohled do nanostruktury lipidové kožní bariéry pomocí biofyzikálních metod
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Vávrová Kateřina prof. PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Dynamické změny ve farmakokinetické lékové rezistenci buněk akutní myeloidní leukémie role nových léčiv a mezibuněčné komunikace
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Čečková Martina doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Vliv antivirotik a metylxantinů na růst placenty; interference s vychytáváním nukleosidů a purinergní signalizací v trofoblastu
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Červený Lukáš doc. PharmDr., Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie

Rozdíly v dynamice transkriptomických a proteomických změn srdečních a nádorových buněk na změny v aktivitě topoisomerasy II beta
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Jirkovská Anna PharmDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Deriváty ftalocyaninových fotosensitizérů pro boj s multirezistentními mikrobiálními patogeny tvořícími biofilm
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Katedra biochemických věd

Heterodendralenový přístup k syntéze isokumarinů a isolykoricidinů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Pour Milan prof. RNDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Syntéza a studium vztahu struktura-aktivita nových derivátů chinazolinu jako dlouhodobě působících muskarinových antagonistů
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Špulák Marcel PharmDr., Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie

Anti-VEGFR1 peptidy značené PET radionuklidy jako nástroje pro radiodiagnostiku
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Trejtnar František prof. PharmDr., CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie

Modulátory málo prozkoumaných kinas
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Kryštof Vladimír doc. RNDr., Ph.D. -

Využití povrchových vlastností částic pro cílený návrh interaktivních směsí jako systémů pro rychlé uvolňování léčiv
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zámostný Petr doc. Ing., Ph.D. -

Vývoj a modelování nanočásticových systémů cílících na rakovinu kůže
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Zbytovská Jarmila Doc. RNDr., Dr. rer. nat. -

Pre-clinical development of an acylceramide nanostructured delivery system to rescue the skin barrier in patients with ichtyosis
Období: 01.01.2022 - 31.12.2024   Hlavní řešitel: Jonca Nathalia -

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS