Granty a projekty

Potenciál ultra-vysokoúčinných metod superkritické fluidní a kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v analýze strukturně podobných biogenních i syntetických steroidů

Přestože techniky GC-MS/MS a LC-MS/MS jsou v analýze steroidů dobře zavedeny, zůstává pro ně plná chromatografická separace komplexní skupiny izomerních a vzájemně izobarických steroidních látek stále komplikovanou analytickou výzvou. Analyzované steroidy se často vzájemně odlišují pouze drobnými strukturními obměnami, jakými je například poloha hydroxylové či methylové skupiny. Strukturní podobnost analytů navíc komplikuje přítomnost typických ztrát jedné až tří molekul vody v MS spektrech, vedoucí k tvorbě dalších izobarů. Pro eliminaci vznikajících interferencí a správnou kvantifikaci cílených analytů je tak nutné dosažení plné chromatografické separace kritických párů analytů. Předkládaná studie si klade za cíl vývoj a optimalizaci UPHLC-MS/MS pro separaci stereoizomerního setu 37 steroidních látek ze skupin C19, C21 a syntetických steroidů. Součástí projektu bude rovněž studie prozatím nepříliš prozkoumaného potenciálu UHPSFC-MS/MS v analýze takto komplexní směsi látek. Technika UHPSFC MS/MS poskytuje vůči konvenční UHPLC-MS/MS ortogonální selektivitu separace dosaženou v kratším čase analýzy. Vyvinuty budou také metody přípravy vzorku zahrnující techniky PP a SLE. Na základě validace metod provedené dle směrnice EMA a vyhodnocení výsledků získaných parametrů bude vybrána vhodná metoda, která bude následně aplikována v kvantifikaci biogenních steroidů v myší plazmě.

Číslo: GAUK348221

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Gazárková Taťána Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 528 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Taťána Gazárková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dmytro Kosolapov - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS