Granty a projekty

Štúdium interakcií antiretrovirotík a priamo pôsobiacich antikoagulancií (dabigatranu etexilátu a betrixabanu) na črevnom ABCB1 pomocou metódy využívajúcej ultratenké rezy ľudského čreva

V prevencií tromboembolií sa uplatňujú priamo pôsobiace p.o. podávané antikoagulancia, látky s nízkym terapeutickým indexom. Ich poddávkovanie sa objavuje u 9,4-38% a predávkovanie spojené s krvácavými stavmi je hlásené u 3,4-22% pacientov. Antikoagulancia sú substrátmi P-glykoproteínu (ABCB1). Je teda možné predpokladať, že ABCB1 lokalizovaný v apikálnej membráne enterocytov je zodpovedný za popísanú nízku biodostupnost p.o. podaných antikoagulancií. Tromboembólie sa u HIV pozitívnych pacientov vyskytujú 2-10x častejšie. Efektivita a bezpečnosť liečby u HIV pozitívnych pacientov je často ovplyvnená liekovými interakciami (DDIs). Inhibítory proteázy patria medzi liečivá odporúčané k liečbe HIV, ktoré sú známe ako inhibítory/induktory ABCB1. Preto je možno predpokladať DDIs antikoagulancií na črevnom ABCB1 s inhibítormi proteázy. Tento typ DDIs na črevnom ABCB1 doteraz nikto experimentálne nepotvrdil, čo predstavuje prekážku pre širšiu implementáciu tejto kombinácie do terapie tromboembolických ochorení HIV pozitívnej populácie. Cieľom predkladaného projektu je využiť ex vivo metódu ultratenkých rezov ľudského čreva, tj. modelu, ktorý odráža štruktúru črevného epitelu s fyziologickou expresiou ABCB1 a jeho regulačných faktorov, a otestovať schopnosť inhibítorov proteázy (darunaviru, atazanaviru, ritonaviru a lopinaviru) inhibovať či indukovať ABCB1-zprostředkovaný transport dvoch priamo pôsobiacich antikoagulancií (dabigatranu etexilátu a betrixabanu) v črevnej bariére.

Číslo: GAUK364521

Období: 01.01.2021 - 31.12.2023

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Huličiak Martin Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 574 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Martin Huličiak - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Tereza Hradecká - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS