Granty a projekty

Komplexní analýza biologických vlastností originálních fotodynamicky aktivních hydrofilních a amfifilních anionických ftalocyaninových derivátů

Nádorová onemocnění jsou celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých státech, a proto je věnováno značné úsilí výzkumu a vývoji dalších nových protinádorových léčiv a přístupů. Fotodynamická terapie (PDT) je předmětem intenzivního výzkumu pro léčbu solidních tumorů. PDT je klinicky schválený neinvazivní způsob léčby, který se skládá z podání fotosenzitivní látky a následného ozáření nádoru světlem za účelem aktivace fotosensitizéru (PS). Aktivovaný PS reaguje s molekulárním kyslíkem za tvorby vysoce reaktivních forem kyslíku (ROS), které mají za následek smrt nádorových buněk. Cílem tohoto projektu je, v návaznosti na předešlý výzkum zabývající se touto problematikou, hodnocení fotodynamické aktivity nově syntetizovaných PS ze skupiny ftalocyaninů (a jejich dusíkatých analog – azaftalocyaninů) a jejich konjugátů s aptamerem na buněčné úrovni v in vitro podmínkách. Stanovována bude jak jejich toxicita po ozáření, tak i vlastní toxicita v absenci aktivujícího světla, lokalizace látek v buněčných kompartmentech (membrána, endolyzosomální kompartment, Golgiho systém apod.) dále morfologické změny po aktivaci PS, způsob a typ indukované buněčné smrti, popřípadě další vyvolané buněčné odpovědi. U vybraných zajímavých látek bude zahrnuto další studium na 3D sféroidních kulturách a základní in vivo hodnocení fotodynamické účinnosti.

Číslo: GAUK1620219

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Halašková Marie Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 825 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Marie Halašková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Bc. Iva Kožená - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Dominika Pavlová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Kollár, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Monika Rohlíčková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS