Granty a projekty

Vývoj on-line SPE v spojení s UHPLC-DAD separáciou a off-line SFE v kombinácii s UHPLC-DAD-CAD/ SFC-UV-MS separáciou pre rýchle stanovenie fenolických látok v ovocných vzorkách

Projekt sa bude zaoberať vývojom a optimalizáciou on-line SPE extrakčnej metódy a SFE extrakčnej metódy; vývojom, optimalizáciou a validáciou UHPLC a SFC separačných metód na stanovenie fenolických látok v čerstvom ovocí a jeho spracovateľských produktoch (šťavy, sušené ovocie). Extrakcia vzoriek bude prebiehať pomocou moderných extrakčných metód SFE a on-line SPE, optimalizovaných na sledované fenolické látky. Vývoj on-line SPE bude prebiehať na on-line kolónkach plnených komerčne dostupnými SPE sorbentami s rôznou modifikáciou a typom použitej stacionárnej fázy, a na on-line kolónkach naplnených sorbentami na báze polymérnych vlákien modifikovaných pre účinnú a selektívnu extrakciu cieľových analytov. Vývoj on-line SPE bude testovaný v spojení s UHPLC-DAD separáciou. Optimalizácia SFE extrakcie bude testovaná analýzou extraktov v off-line zapojení s UHPLC-DAD-CAD a s SFC-UV-MS separáciou. V závere sa porovnajú výhody, nevýhody a limitácie použitia oboch extrakčných a separačných metód vzhľadom na zvolené spektrum stanovovaných analytov. Separačný priebeh vyvinutej UHPLC a SFC metódy bude prispôsobený zloženiu vzorky tak, aby boli zložky matrice prítomné v SFE extrakte a extrakte získanom konvenčnou extrakčnou metódou účinne odseparované. Samotný proces extrakcie ovocia a jeho spracovateľských produktov bude optimalizovaný za účelom získania čo najobjektívnejších údajov o obsahu fenolických látok a s ohľadom na šetrnosť extrakcie analytov.

Číslo: GAUK1466119

Období: 01.01.2019 - 31.12.2021

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hollá Marcela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 683 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Marcela Hollá - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jana Majerčíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Aneta Kholová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Karola - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS