Granty a projekty

Sledovanie vplyvu oxysterolov, solubilného endoglínu a atorvastatínu na expresiu endoglínu a hladiny solubilného endoglínu u endotelových buniek

Endoglín (CD105, TGF-ß receptor III, ENG) je transmembránový homodimérny glykoproteín. Prostredníctvom metylmetaloproteáz dochádza k odštiepovaniu membránovej formy endoglínu a k vzniku jeho solubilnej formy sEng. sEng môže byť považovaný za biomarker rôznych cievnych ochorení, avšak niektoré štúdie naznačili aj možný význam solubilného endoglínu v indukcii endotelovej dysfunkcie. Oxysteroly neenzymatického pôvodu signifikantne znižujú funkciu endotelovej bariéry, zvyšujú apoptózou buniek a znižujú ich životaschopnosť. Taktiež boli po podávaní oxysterolov pozorované zmeny v hladinách sEng. V tomto grantovom projekte by sme radi sledovali vplyv oxysterolov samotných a v kombinácií oxysterol + sEng na expresiu vybraných markerov endoglín-dependentnej signalizačnej kaskády a markerov endotelovej dysfunkcie s cieľom posúdiť, či vedú k rozvoju endotelovej dysfunkcie. Ďalej by sme sledovali mechanizmy odštiepovania solubilnej formy endoglínu a možnosti ovplyvnenia zmien expresie a hladín endoglínu prostredníctvom atorvastatínu. Predložený grantový návrh zčasti logicky nadväzuje na už riešený GAČR projekt (2015-2017 GACR project: Tissue and soluble endoglin and their importance in endothelial dysfunction and atherogenesis in vivo and in vitro), avšak hlavný riešiteľ tohto projektu Mgr. Matej Vicen na ňom neparticipuje.

Číslo: GAUK1216217

Období: 01.01.2017 - 31.12.2019

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Vicen Matej PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 820 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Matej Vicen, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Katarína Tripská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS