Granty a projekty

In-vitro testování uvolňování léčiv z parenterálních přípravků s řízeným uvolňováním

Testy disoluce patří již přes půl století mezi významné metody pro hodnocení léčivých přípravků, zejména těch s řízeným uvolňováním léčiva. V případě perorálních lékových forem je simulace podmínek gastrointestinálního traktu v současnosti velmi dobře zládnutá. Nicméně s rozvojem moderních lékových forem pro depotní parenterální aplikaci (implantáty, mikro-, nanočástice) je třeba rozvoje i jejich metod testování. Tématem navrhovaného projektu je vývoj biorelevantní metody pro in-vitro testování uvolňování léčiv z parenterálních přípravků s řízeným uvolňováním. Biorelevantní metoda lépe odpovídá fyziologickým podmínkám v místě aplikace in-vivo. Simulovat veškeré faktory podílející se na uvolňování léčiv in-vivo by bylo nesmírně náročné. Racionálější přístup je identifikace faktorů (převážně chemických a fyzikálních), které mají nejvýznamnější vliv a jejich aplikace do metody in-vitro. Navrhovaná metoda se snaží podmínky in-vivo v místě aplikace přiblížit inkorporací lékové formy uvnitř gelu. Důraz je kladen na relativní jednoduchost metody a s tím související snadnou reprodukovatelnost a stejně tak možnost zachování pohodlného odebírání vzorků z disolučního média. Aktuálnost tématu je dvojnásobná. Vhodná biorelevantní metoda by mohla značně urychlit vývoj těchto lékových forem a také nahradit některé eticky kontroverzní in-vivo testy na zvířatech.V současnosti navíc neexistuje jednotná metoda vyvinutá specificky pro tyto moderní sofistikované lékové formy. Přínos úspěšného projektu by byl na mezinárodní úrovni.

Číslo: GAUK850617

Období: 01.01.2017 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kožák Jan Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 389 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Kožák - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. - Univerzita Karlova,

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS