Granty a projekty

Ramucirumab značený radionuklidy pro cílenou radioterapii a molekulární zobrazování a jeho biologické hodnocení in vitro

Monoklonální protilátky zaměřené na receptor pro vaskulární endoteliální faktor (VEGFR) mohou být díky svému inhibičnímu účinku na angiogenezi využity pro léčbu závažných onkologických onemocnění. Tyto protilátky označené vhodnými radionuklidy lze potenciálně využít pro scintigrafickou vizualizaci a cílenou radioterapii těchto onemocnění. Tento projekt je zaměřen na zkoumání možností značení nové anti-VEGFR protilátky ramucirumabu techneciem-99m, jako radionuklidem pro SPECT zobrazení, a luteciem-177, jako radionuklidem pro cílenou radioterapii VEGFR-pozitivních nádorů. Projekt je zaměřen na vývoj metod pro radioaktivní značení uvedenými radionuklidy, hodnocení radiochemické kvality a stability radiopreparátů a in vitro stanovení důležitých biologických vlastností techneciem-99m či luteciem-177 značeného ramucirumabu. Za tímto účelem je předmětem projektu hodnocení vazebnosti značeného ramucirumabu na VEGFR pomocí real-time metody a stanovení antiproliferačního a antimigračního účinku s využitím modelových lidských endoteliálních cévních buněk. Výsledky projektu by měly významně přispět k posouzení možností budoucí aplikace značené protilátky.

Číslo: GAUK998216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Janoušek Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 797 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jiří Janoušek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Jakub Gajdoš - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Zuzana Huľová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Martinek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Klaudia Sabolová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. František Lach - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS