Granty a projekty

On-line extrakce na molekulárně vtištěných polymerech v chromatografických systémech pro stanovení stopových množství mykotoxinů

Předkládaný projekt se zabývá stanovením mykotoxinů v potravinové matrici pomocí on-line extrakce na molekulárně vtištěných polymerech (MIP) spojené s HPLC systémem s přepínáním kolon. Mykotoxiny se vyskytují v potravinách ve stopových množstvích, je proto potřeba dostatečně citlivé a selektivní stanovení. Toho bude dosaženo kombinací několika trendů v úpravě vzorku: automatizací (on-line spojení extrakčních, separačních a detekčních technik), zvýšením citlivosti dávkováním velkých objemů a také zvýšením selektivity extrakce použitím molekulárně vtištěných polymerů. MIP jsou za optimálních podmínek téměř srovnatelně selektivní jako imunoafinitní sorbenty, přičemž disponují vyšší chemickou odolností, stabilitou ve větším rozsahu pH a značně vyšší kapacitou pro analyt, což je vhodné pro jejich on-line zapojení do HPLC systému. Řešitelský tým se bude postupně věnovat mykotoxinům podle dostupných komerčních MIP (patulin, ochratoxin A, fumonisiny, trichotheceny, zearalenon). Bude také testovat stanovení několika mykotoxinů současně pomocí multimykotoxinové MIP a připravených vlastních směsných kolonek s kombinovanou náplní několika MIP sorbenty pro extrakci širší skupiny strukturně odlišných mykotoxinů. On-line MIP/SPE-HPLC je zřídka využívaná technika kvůli náročné optimalizaci současného extrakčního a separačního kroku, jejíž vyřešení bude stěžejní pro tento projekt. Dále bude studována extrakční kapacita a živostnost sorbentů, reprodukovatelnost extrakce, vliv matrice na výtěžnost, srovnání s off-line extrakcí. Po validování všech kroků budou testovány reálné vzorky.

Číslo: GAUK726316

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Lhotská Ivona PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 612 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Háková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS