Granty a projekty

Studium interakcí inhibitorů cyklin dependentních kináz s lékovými efluxními transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1

Lékové efluxní transportéry představují významný mechanismus ochrany tkání před vlivem xenobiotik. Díky své široké substrátové specifitě jsou schopné interagovat se značným počtem léčiv a ovlivňovat jejich farmakokinetiku. V nádorových buňkách jsou efluxní transportéry schopny navodit rezistenci vůči řadě protinádorových léčiv, za což je zodpovědná zejména zvýšená exprese ABCB1 (P-glykoprotein, P-gp), ABCG2 (Breast cancer resistance protein, BCRP) a ABCC1 (Multidrug resistance protein 1, MRP1). Cyklin dependentní kinázy (CDK) jsou enzymy, které hrají klíčovou roli v regulaci buněčného cyklu. V nádorových buňkách je často jejich aktivita výrazně zvýšená, a proto inhibitory CDK (CDKi) představují logickou strategii v protinádorové terapii. Řada CDKi je v současné době v některé fázi klinického zkoušení pro léčbu různých druhů nádorů. Případné ovlivnění funkce efluxních transportérů prostřednictvím CDKi by mohlo mít za následek změnu farmakokinetických vlastností látek podávaných spolu s CDKi v kombinační terapii a mohlo by vést k pozitivnímu ovlivnění rezistence na terapii známými cytostatiky a tedy k potenciaci protinádorového účinku. Naše předchozí studie prokázaly tento mechanismus u purvalanolu a CDKi odvozených od roskovitinu. Cílem tohoto projektu je objasnit interakce nových CDKi včetně léčiv v právě probíhajících klinických studiích s transportéry ABCB1, ABCG2 a ABCC1.

Číslo: GAUK344315

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Šorf Aleš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 784 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavla Kroulíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS