Granty a projekty

Studium interakcí antiretrovirotik ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy s placentárními nukleosidovými transportéry

Nejčastější příčinou infekce HIV u dětí je vertikální přenos z matky na plod. Bez vhodné antiretrovirální terapie je pravděpodobnost tohoto přenosu během těhotenství, porodu či kojení až 45%; s adekvátní farmakoterapií pod hranici 2%. Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) zidovudin, lamivudin, tenofovir, emtricitabin a abakavir představují léčiva první volby v kombinační antiretrovirální terapii (cART) používané pro prevenci přenosu HIV z matky na plod. Dodnes není známo mnoho detailů ohledně kinetiky přestupu NRTI přes placentu a faktorů, které ji ovlivňují, ačkoliv jsou to informace pro účinnou a bezpečnou terapii velmi významné. V placentě byla zjištěna exprese dvou typů nukleosidových transportérů: ekvilibrativní, které zprostředkovávají facilitovanou difuzi a koncentrativní, které umožňují aktivní přenos svých substrátů. Funkcí nukleosidových transportérů je membránový přenos endogenních molekul odvozených od nukleosidů, kromě toho se také podílejí na transportu nukleosidům podobných xenobiotik. Cílem předkládaného projektu je popsání transplacentární kinetiky výše zmíněných NRTI a jejich interakcí s nukleosidovými transportéry v placentě pomocí metod in vitro, in situ a ex vivo fragmentů izolovaných z lidské placenty. Znalost interakcí NRTI na nukleosidových transportérech může napomoci k tomu, aby zvolená léčebná strategie byla účinná a zároveň bezpečná.

Číslo: GAUK324215

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Karbanová Sára PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 768 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Lucie Jirásková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zuzana Ptáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS