Granty a projekty

Interakce antiretrovirálních látek s ABC a SLC lékovými transportéry in vitro

Membránové lékové transportéry z rodin ABC i SLC proteinů hrají důležitou roli při absorpci, distribuci a eliminaci xenobiotik; jako aktivní složky tělesných bariér také chrání citlivé tkáně a orgány před toxickým působením xenobiotik. Mohou se však podílet i na vzniku lékových interakcí a rezistence buněk na léčiva. Léková rezistence je často spojována se zvýšenou membránovou expresí efluxních ABC transportérů a představuje problém při efektivní terapii AIDS, nádorových, parazitárních a mnoha dalších onemocnění. V dnešní době je v léčbě HIV infekce k dispozici celá řada antiretrovirálních látek s různými mechanismy účinku. Tato léčiva se často kombinují do tzv. vysoce aktivní antiretrovirové terapie tak, aby zasáhla životní cyklus HIV viru na různých úrovních a zvýšila se tím farmakodynamická efektivita terapie. Kombinace různých antiretrovirotik však může vést také ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí a ovlivnit tak biodostupnost léčiv a tedy i účinnost terapie. Cílem předkládaného projektu je přispět k objasnění interakcí ABC a SLC transportérů s vybranými antiretrovirotiky pomocí moderních farmakologických, biochemických a molekulárně biologických metod. Dosažené výsledky by měly přispět k racionalizaci a optimalizaci kombinovaných antiretrovirotik v režimu vysoce aktivní antiretrovirové terapie.

Číslo: GAUK1148213

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Řezníček Josef PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 946 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Josef Řezníček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Daniela Číhalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS