Granty a projekty

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv

Cílem předkládaného projektu je studium akcelerantů transdermální permeace léčiv, tedy látek, které různými mechanismy reversibilně zvyšují propustnost kůže, a umožňují tak podání léčiv přes kůži. Dílčí cíle tohoto mezioborového projektu zahrnují nejprve syntézu potenciálních akcelerantů transdermální permeace odvozených od aminokyselin a sacharidů. Účinnost připravených látek in vitro budeme hodnotit za použití Franzových difúzních cel a lidské kůže. Následně bude stanovena in vitro toxicita látek, které v permeačních pokusech vykáží urychlovací aktivitu srovnatelnou či vyšší než standardní akceleranty. Perspektivní akceleranty budou využity k transdermální aplikaci antivirotik či antineoplastik nejprve in vitro a po optimalizaci přípravku i in vivo na potkanech. Za využití biofyzikálních metod (diferenční skenovací kalorimetrie, infračervená spektroskopie, prášková rentgenová difrakce, Langmuirovy monovrstvy, atomová silová mikroskopie a goniometrie) budeme studovat, jakým mechanismem látky mění propustnost kožní bariéry. Zaměříme se také na osud vybraných látek v organismu, a reverzibilitu jejich účinku. Poznatky získané studiem připravených látek pomohou rozšířit znalosti o vlivu strukturních obměn akcelerantů na jejich účinek, toxicitu a další osud vybraných účinných látek v organismu. Výsledky projektu by mohly vést k nalezení nových permeačních akcelerantů s výhodnými vlastnostmi a do budoucna k účelnějšímu návrhu struktur nových urychlovačů využitelných pro transdermální podání léčiv v klinické praxi.

Číslo: GAUK1404213

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kopečná Monika PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 822 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Monika Kopečná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martin Psík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Denisa Diblíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ondřej Kučera - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS