Granty a projekty

Radioaktivní značení biologicky aktivních sloučenin, kontrola jejich kvality a analýza jejich metabolitů pro farmakokinetické studie

Projekt je zaměřen na přípravu a analýzu radioaktivně značených sloučenin pomocí kontrolně -analytických metod směrem k zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv. Nízkomolekulární potenciální léčiva se označí vhodnými gama i beta zářiči a stanoví se jejich radiochemická čistota HPLC analýzou s radiometrickou detekcí a metodou tenkovrstvé chromatografie na rychle vzlínajících vrstvách (ITLC-SG). Pro vysokomolekulární látky je vhodná metoda GPM - gelová permeační chromatografie. Studované látky budou peptidy, peptidomimetika, protilátky, případně jejich fragmenty a další receptorově specifické sloučeniny. Značení receptorově specifických látek radionuklidy vhodnými pro diagnostiku (111In, 125I, 99mTc, a pod.) nebo terapii (90Y, 177Lu, 131I, a pod.) bude prováděno prostřednictvím chelatačních skupin. Následně se budou v rámci oddělení radiofarmak provádět biodistribuční studie a dále studovat transportní mechanismy těchto značených sloučenin na specializovaných buňkách.

Číslo: GAUK111008

Období: 01.01.2008 - 31.12.2010

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Biricová Veronika Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Veronika Biricová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Petřík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Koudelková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Školitel: Alice Lázníčková - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS