Granty a projekty

Analytická studie významu hydrazonových metabolitů při intoxikace isoniazidem

Isoniazid je v současnosti jedním z nejdůležitějších terapeuticky užívaným antituberkulotik. V průběhu více než 50ti let experimentálního i klinického výzkumu isoniazidu bylo nashromážděno značné množství informací týkajících se osudu léčiva v organismu i profilu nežádoucích a toxických účinků. Nicméně, v případě neurotoxicity isoniazidu překvapivě stále není v řadě otázek zcela jasno. Je zřejmé, že je tento druh toxicity spojen s deplecí aktivní formy vitaminu B6 (pyridoxal-5-fosfát, PLP). Konkrétní důkazy o mechanismech zodpovědných za tento jev ovšem stále chybí. V souvislosti s původem deficitu PLP při léčbě a zvláště pak při intoxikaci isoniazidem je v literatuře opakovaně zmiňována tvorba kondenzačních hydrazonových produktů mezi léčivem a PLP. Avšak, dosud nebyl podán žádný jednoznačný analytický důkaz potvrzující tuto hypotézu. Jednou z příčin nedostatku důkazů v této věci může být absence vhodných analytických metodik. Cílem předloženého projektu je vyvinout a validovat HPLC metodu vhodnou pro studium významu hydrazonových metabolitů při léčbě a zvláště pak intoxikaci isoniazidem (včetně vlivu podání pyridoxinu jako antidota). Uvedená metoda bude použita pro analýzu vzorků z in vitro experimentů a následně se předpokládá aplikace vyvinuté metodiky do analýzy vzorků z in vivo studie.

Číslo: GAUK121209

Období: 01.01.2009 - 31.12.2010

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Gladziszová Marcela Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Marcela Gladziszová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jana Charvátová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ján Stariat, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS