Granty a projekty

Studium mechanismů ledvinného membránového transportu antivirotik in vitro s využitím buněčných modelů

Projekt je zaměřen na studium ledvinných membránových transportních mechanismů, které mohou determinovat distribuci léčiv v ledvinné tkáni. Zkoumání zahrnuje vybraná nukleosidová antivirotika (adefovir, tenofovir, cidofovir), která se významně kumulují v ledvinách a mohou následně vyvolat ledvinné poškození. Nefrotoxicita tak limituje užití těchto léčiv v klinické praxi. Ledvinná kumulace těchto léčiv je pravděpodobně determinována několika membránovými transportními systémy – především transportéry pro organické anionty (OAT), transportéry pro organické kationty (OCT) a nukleosidovými transportéry (NT). Jako experimentální modely pro zkoumání membránového transportu studovaných látek budou použity standardní buněčné linie ledvinných epiteliálních buněk HK2 (lidské ledvinné buňky), LLC-PK1 (prasečí ledvinné buňky) a MDCK (psí ledvinné buňky). Pro stanovení účasti jednotlivých transportérů na transportu studovaných antivirotik budou použity buněčné linie transfekované příslušnými transportéry (např. hOAT1, hOAT3, hOCT2, hCNT1, hCNT3). Ke stanovení exprese zkoumaných transportérů bude použita metoda Western blottingu a fluorescenční mikroskopie. S pomocí vytvořených buněčných modelů budou provedeny akumulační transportní in vitro studie a budou zjišťovány a porovnávány kvantitativní parametry transportu antivirotik mezi jednotlivými transportními systémy. Bude též zjišťován celkový podíl typu transportu (aktivního, pasivního) na přestupu antivirotik přes buněčné membrány.

Číslo: GAUK360811

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ramos Mandíková Jana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 291 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jana Ramos Mandíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Simona Katrnošková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kristýna Šimková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Marie Volková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Karasová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Zemčíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS