Granty a projekty

Syntéza asymetrických derivátů tetrapyrazinoporfyrazinů a jejich použití jako „dark quenchers“

Předkládaný projekt je experimentální prácí v oboru chemie. Zabývá se syntézou nesymetricky substituovaných derivátů tetrapyrazinoporfyrazinů (TPP), které nemají žádnou fluorescenci, a jsou proto potenciálně použitelné jako tzv.“dark quenchers“ v detekci a kvantifikaci DNA. Nesymetrická substituce TPP jednou, případně dvěma funkčními skupinami nám dává možnost tvorby dvojitě značené sondy (dual-labeled probe), která se skládá z oligonukleotidu, na jehož jednom konci je navázán fluorofor a na druhém je „zhášeč“ fluorescence - quencher. V prvním roce bude řešena zejména syntéza a stabilita připravovaných látek. V dalších letech bude řešena problematika syntézy oligonukleotidové sondy a podrobné měření míry „zhášení“ světla emitovaného komerčním fluoroforem. Věnovali bychom se též rozšíření základního makrocyklického kruhu, což umožní použití látek pro fluorofory emitující při velmi vysokých vlnových délkách.

Číslo: GAUK41107

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Nováková Veronika doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Šárka Franzová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jana Šebelová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Petrik - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Petr Zimčík - NEZ
Školitel: Martin Doležal - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS